Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Beko Wm 94145w

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Beko WM 94145W są niezbędne, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia. Przed montażem należy uważnie przeczytać instrukcję ogólnego użytkowania i ustawień, a także sprawdzić, czy wszystkie części są zgodne z modelem. Następnie należy zainstalować urządzenie zgodnie z instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawne działanie. Po zainstalowaniu należy przeczytać instrukcję obsługi i ustawić odpowiednie parametry suszenia. Urządzenie Beko WM 94145W jest wyposażone w programy suszenia, które ułatwiają suszenie różnych rodzajów materiałów, takich jak bawełna, syntetyki i wełna. Aby osiągnąć optymalne wyniki, należy ustawić odpowiednie parametry suszenia dla poszczególnych rodzajów materiałów. Po zakończeniu suszenia należy wyłączyć urządzenie i usunąć wszystkie materiały z bębna.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Beko Wm 94145w

1 /2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych!

2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Uwagi do instrukcji Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki, których należy przestrzegać Odbiór instalacji Dodatkowe wskazówki Dane techniczne Dane techniczne modułu obsługowego RC Przepisy i normy Montaż Potrzebne narzędzia Warunki montażu Montaż i przyłączenie Włączenie/wyłączenie Włączenie Wyłączenie Wskazówki dla użytkownika Serwis Elementy obsługowe Menu główne poziomu serwisowego Czynności wykonywane na poziomie serwisowym Język Dane instalacji Dane kotła Sprzęgło hydrauliczne Obieg grzewczy Ciepła woda Przestawienie zegara Wyświetlenie krzywych grzewczych Wyświetlenie danych monitoringu pracy instalacji Lista usterek Konserwacja Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

3 Spis treści 5. 15 Test LCD Test przekaźników Reset Wyświetlenie wersji Usuwanie usterek Protokół nastaw Indeks Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 3

4 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo 1. 1 Uwagi do instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i właściwego montażu, uruchomienia i konserwacji modułu obsługowego RC30. Instrukcja serwisowa przeznaczona jest dla pracowników firm instalacyjnych, którzy ze względu na specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie dysponują wiedzą w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz wodnych. Instrukcja dla modułów funkcyjnych (akcesoria) Ta instrukcja obejmuje również współpracę modułu obsługowego z modułem zaworu mieszającego MM10 (patrz również strona 41) oraz z modułem sprzęgła WM10 (patrz również strona 25). Te moduły funkcyjne ustawia instalator przy ich rozruchu. Jeżeli instalacja grzewcza wyposażona jest w inne moduły funkcyjne (np. moduł solarny SM10), w niektórych menu można wykonać dodatkowe ustawienia. Zostały one opisane w odpowiedniej dokumentacji technicznej. 1. 2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Moduł obsługowy RC30 jest przeznaczony do obsługi i regulacji instalacji grzewczych firmy Buderus współpracujących z EMS (System Zarządzania Energią) w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i szeregowych. Wymagania eksploatacyjne: kocioł grzewczy musi być wyposażony w UBA3 lub Logamatic MC10. Moduł obsługowy nie może współpracować ze sterownikami systemu Logamatic 2000/3000/ Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

5 Bezpieczeństwo Wskazówki, których należy przestrzegać Konstrukcja i wykonanie modułu obsługowego RC30 odpowiada aktualnemu stanowi techniki oraz obowiązującym przepisom BHP. Pomimo to nie można całkowicie wykluczyć niebezpieczeństw i szkód materialnych w przypadku nieprawidłowej obsługi. Instalację grzewczą należy użytkować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jeżeli jej stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, by uniknąć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz szkód materialnych. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO! W trakcie dezynfekcji termicznej ciepła woda podgrzewana jest do temperatury powyżej 60 C. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia się w punktach poboru. Użytkownikowi należy zwrócić uwagę na występowanie różnic w temperaturze ciepłej wody i poinformować go o właściwym sposobie postępowania w celu wykluczenia niebezpieczeństwa poparzenia. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! w wyniku zamarznięcia. Instalacja grzewcza narażona jest na zamarznięcie, gdy nie pracuje lub gdy wyłączona jest funkcja ochrony przed zamarzaniem. Podczas mrozu należy chronić instalację grzewczą przed zamarznięciem. W przypadku wyłączenia instalacji grzewczej należy w tym celu spuścić wodę z kotła, podgrzewacza i rur. Włączyć funkcję ochrony przed zamarzaniem (patrz rozdział "Sposób ochrony przed zamarzaniem", strona 38). Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm i wytycznych. Zgodność z obowiązującymi normami i wytycznymi została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał oświadczenia o zgodności z normami znajdują się u producenta. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 5

6 1 Bezpieczeństwo 1. 4 Odbiór instalacji Oba pokrętła na sterowniku bazowym BC10 należy ustawić na "Aut", po to aby temperatura c. w. u. oraz temperatura na zasilaniu była ustawiana na module obsługowym RC30. Po przeprowadzeniu rozruchu należy wypełnić protokół nastaw na stronie 75. Instalator powinien objaśnić klientowi obsługę urządzenia oraz jego wpływ na działanie instalacji grzewczej. Należy poinformować użytkownika instalacji o dokonanych nastawach, przede wszystkim dotyczy to: trybu regulacji (regulacja wg temperatury pomieszczenia, regulacja wg temperatury zewnętrznej lub regulacja kombinowana, patrz parametr "system grzewczy", strona 27) przyporządkowania obiegów grzewczych programu grzewczego i programu przygotowania c. Niniejszą instrukcję należy przekazać klientowi, powinien on przechowywać ją w pomieszczeniu, w którym pracuje instalacja grzewcza. 5 Dodatkowe wskazówki WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych firmy Buderus. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania części zamiennych innych producentów. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wszystkie zmiany i ustawienia dokonane przy pomocy modułu obsługowego RC30 muszą być zgodne z parametrami instalacji grzewczej. Nigdy nie otwierać obudowy modułu obsługowego. 6 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

7 Dane techniczne 2 2 Dane techniczne 2. 1 Dane techniczne modułu obsługowego RC30 Jednostka RC30 Napięcie zasilania S 16 V DC Pobór mocy W 0, 3 Pobór mocy z podświetlaniem W 0, 6 Wymiary (wysokość/szerokość/ mm 150/90/33 głębokość) Ciężar g 180 Temperatura eksploatacji C 0 do +50 Temperatura składowania C 0 do +70 Względna wilgotność powietrza% 0 do 90 Tab. 1 Dane techniczne modułu obsługowego RC Przepisy i normy Podczas montażu i eksploatacji instalacji grzewczej należy przestrzegać przepisów i norm krajowych! Instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania określone przez lokalne przepisy i przedsiębiorstwo energetyczne! Odnośne normy Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych EN Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC - emisja) EN, EN, EN Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne EN, EN Tab. 2 Odnośne normy Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 7

8 3 Montaż 3 Montaż 3. 1 Potrzebne narzędzia Do montażu na kotle grzewczym nie są wymagane żadne narzędzia. Do montażu naściennego potrzebne są: Wiertarka udarowa z wiertłem do betonu Ø 6mm Wkrętak 3. 2 Warunki montażu Przed rozpoczęciem montażu muszą zostać spełnione następujące warunki: Odpowiednie pomieszczenie referencyjne Jeżeli praca instalacji grzewczej regulowana jest wg temperatury wewnętrznej lub w sposób kombinowany, wymagane jest odpowiednie pomieszczenie referencyjne (patrz instrukcja obsługi). Obce źródła ciepła (nasłonecznienie lub kominek) w pomieszczeniu referencyjnym mają wpływ na funkcje regulacyjne modułu obsługowego RC30. Jeżeli pomieszczenie referencyjne wystawione jest na działanie obcych źródeł ciepła, temperatura w pomieszczeniach niekorzystających z takich źródeł może być zbyt niska. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli nie ma odpowiedniego pomieszczenia referencyjnego, zaleca się regulację wg temperatury zewnętrznej (wymagany czujnik zewnętrzny). 8 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

9 Montaż Miejsce montażu Moduł obsługowy RC30 należy zamontować na jednej ze ścian wewnętrznych pomieszczenia referencyjnego w sposób przedstawiony na rysunku 1. Zachowanie wolnej przestrzeni pod modułem obsługowym i odstępu do drzwi jest konieczne dla uzyskania prawidłowych wyników pomiaru. 1 RC30 1m 1, 2m 0, 75m 0, 6m 2 Rys. 1 Poz. 1: Poz. 2: Uchwyt naścienny modułu obsługowego RC30 należy przymocować w pomieszczeniu referencyjnym w obrębie szarego pola. Miejsce montażu modułu obsługowego RC30 na ścianie wewnętrznej Wolna przestrzeń Kabel przyłączeniowy Kabel przyłączeniowy łączący moduł obsługowy RC30 z instalacją grzewczą (System Zarządzania Energią, EMS) musi odpowiadać następującym specyfikacjom: Liczba żył: 2 Przekrój przewodu: 0, 75 mm 2 (max. 1, 5 mm 2) Długość przewodu: max. 100 m Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004 9

10 3 Montaż 3. 3 Montaż i przyłączenie Osadzenie płytki montażowej Przed przystąpieniem do montażu moduł obsługowy należy zdjąć z płytki montażowej. 2 1 Rys. 2 Zdjęcie modułu obsługowego z płytki montażowej Nacisnąć przycisk odblokowujący znajdujący się na dolnej stronie płytki montażowej (rys. 2, poz. 1). Wyjąć płytkę montażową w kierunku strzałki (rys. 2). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Płytkę montażową można zamocować bezpośrednio na tynku lub w puszcze podtynkowej. Jeżeli moduł obsługowy jest montowany w puszcze podtynkowej, należy sprawdzić, czy z puszki nie wydostaje się powietrze, które mogłoby zafałszować pomiar temperatury w pomieszczeniu przez czujnik znajdujący się w module (w razie potrzeby wypełnić puszkę podtynkową materiałem izolacyjnym). 10 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

11 Montaż 3 Powierzchnia zamocowania musi być równa, by płytka montażowa nie wygięła się podczas przykręcania. 1 2 Przyłącze EMS 3 Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury Rys. 3 Zamocowanie płytki montażowej na tynku Wywiercić dwa otwory w przewidzianym miejscu w ścianie, używając płytki montażowej jako szablonu (rys. 3). Włożyć dostarczone kołki w nawiercone otwory (rys. 3, poz. Przeprowadzić końcówki kabla przez otwór w płytce montażowej. Przymocować płytkę montażową przy pomocy dostarczonych śrub (rys. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Do montażu w puszce podtynkowej można wykorzystać boczne otwory (rys. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

12 3 Montaż Wykonanie przyłączy elektrycznych Podłączyć kabel magistrali BUS z Systemu Zarządzania Energią (EMS) do zacisków kablowych "RC" (rys. Biegunowość żył jest dowolna. Istniejący ew. zewnętrzny czujnik temperatury (akcesoria) podłączyć do zacisków kablowych "EXT" (rys. 3) Włożenie modułu obsługowego RC Rys. 4 Włożenie modułu obsługowego RC30 Włożyć moduł obsługowy RC30 od góry na płytkę montażową zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki (rys. 4, poz. Docisnąć moduł obsługowy RC30 od dołu, w kierunku wskazywanym przez strzałkę, do płytki montażowej. Płytka powinna się zatrzasnąć (rys. 12 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

13 Montaż Zdjęcie modułu obsługowego RC30 Odblokować moduł obsługowy od dołu (rys. 2) i wyjąć go w górę Demontaż przyłączy elektrycznych W razie potrzeby przewody elektryczne można zdemontować w opisany poniżej sposób: Rys. 5 Demontaż przyłączy elektrycznych Włożyć wkrętak w wycięcie zacisków kablowych, by wyciągnąć kable (rys. 5). Wyciągnąć kable z zacisków kablowych. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

14 4 Włączenie/wyłączenie 4 Włączenie/wyłączenie 4. 1 Włączenie Włączyć instalację grzewczą. Sprawdzić, czy moduł obsługowy jest podłączony do źródła zasilania energią elektryczną. W zależności od stanu pracy świeci się jedna lub kilka diod LED. Na wyświetlaczu pojawia się jeden z poniższych komunikatów: Wyświetlacz "NAWIAZYWANIE POLACZENIA EMS" "TEMPERATURA POMIESZCZENIA ZMIERZONA" "OTWORZYC POKRYWE" "OTWORZYC POKRYWE USTERKA" "POLACZENIE PRZERWANE EMS" "CZAS NIEUSTAWIONY RC30" lub "DATA NIEUSTAWIONA RC30" Znaczenie Po włączeniu następuje najpierw transmisja danych pomiędzy RC30 a EMS. Miga napis "EMS", wszystkie diody LED są wyłączone. Standardowo wyświetlane dane (nastawa fabryczna). Komunikat serwisowy oczekuje na wyświetlenie. Komunikat ten wyświetlany jest po otworzeniu pokrywy. 1 Wystąpiła usterka. Komunikat usterki wyświetlany jest po otworzeniu pokrywy. 1 RC30 nie jest podłączony do EMS (praca w trybie offline lub problem z łączem). Należy wprowadzić aktualną godzinę lub datę. Tab. 3 Komunikaty po włączeniu 1 Informacje na temat komunikatów serwisowych i usterek opisano w instrukcji montażu i konserwacji użytkowanego kotła. Komunikaty serwisowe są wyświetlane tylko wtedy, gdy nie występują żadne usterki. 14 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

15 Włączenie/wyłączenie Wyłączenie Wyłączenie modułu obsługowego RC30 oznacza jedoczesne wyłączenie instalacji grzewczej. 4. 3 Wskazówki dla użytkownika Urządzenia przyłączone do magistrali EMS W magistrali danych tylko jedno urządzenie może pełnić funkcję nadrzędną (master). W instalacji grzewczej można z tego powodu zainstalować tylko jeden moduł RC30. Jeżeli wymagane jest zastosowanie dodatkowych regulatorów temperatury pomieszczenia (np. RC20), należy je zainstalować jako moduł obsługi zdalnej z ustawionym adresem obiegu grzewczego (patrz rozdział "Moduł zdalnej obsługi", strona 32). Zawory termostatyczne w pomieszczeniu referencyjnym Grzejniki w pomieszczeniu referencyjnym nie muszą mieć zaworów termostatycznych, jeżeli regulacja odbywa się wg temperatury pomieszczenia (patrz rozdział 3. 2 "Warunki montażu", strona 8). Jeżeli grzejniki w pomieszczeniu referencyjnym mają zawory termostatyczne, muszą one być całkowicie otwarte. Profilaktyczne włączenie pomp Aby zapobiec uszkodzeniu pomp, wszystkie pompy włączają się w każdą środę o godz. 12:00 na 10 sekund i ponownie wyłączają się (niezależnie od trybu pracy). Następnie na 10 sekund włączają się zawory mieszające i zaraz po tym wyłączają się. Wszystkie pompy pracują potem zgodnie ze swoją funkcją regulacyjną. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

16 5 Serwis 5 Serwis 5. 1 Elementy obsługowe Rys. 6 Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Elementy obsługowe modułu RC30 Wyświetlanie temperatury, procentów i trybu letniego na wyświetlaczu Przyciski funkcji podstawowych z diodami LED Pokrętło do ustawiania wartości i temperatur oraz do poruszania się po menu Przyciski funkcji rozszerzonych i funkcji specjalnych Pokrywa osłaniająca przyciski funkcji rozszerzonych i specjalnych Przyciski funkcji podstawowych (rys. 6, poz. 2) Przycisk "AUT" (automatyka) Przycisk "Tryb dzienny" Przycisk "Tryb nocny" Przycisk "Ciepła woda" Przyciski funkcji rozszerzonych (rys. 4) Przycisk "Wyświetlanie" Przycisk "Godzina" Przycisk "Dzień tygodnia" Przycisk "Prog" (program) Przycisk "Obieg grzewczy" Przycisk "Powrót" 16 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

17 Serwis Menu główne poziomu serwisowego Na poziomie serwisowym instalator może dokonać nastaw, np. dotyczących obiegów grzewczych lub przygotowania c. Wersja Język Dane instalacji Reset Dane kotła Test przekaźników Test LCD Sprzęgło hydr. Obieg grzewczy 1 Dane monitoringu Konserwacja Lista usterek Krzywa grzewcza Korekta zegara Ciepła woda Obieg grzewczy 2 Rys. 7 Zestawienie menu poziomu serwisowego Wywołanie poziomu serwisowego + + MENU SERWIS JEZYK Przycisnąć jednocześnie przyciski "Wyświetlanie", "Obieg grzewczy" oraz "Powrót". Na wyświetlaczu pojawia się menu główne poziomu serwisowego: "MENU SERWIS". Do przewijania menu głównego służy pokrętło (można obracać w dowolnym kierunku). Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

18 5 Serwis 5. 3 Czynności wykonywane na poziomie serwisowym Poniżej opisano sposób poruszania się po poziomie serwisowym i sposób dokonywania ustawień: Obracać pokrętłem w dowolnym kierunku, aby przewinąć menu poziomu serwisowego (patrz rozdział 5. 2 "Menu główne poziomu serwisowego", strona 17). Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie", aby otworzyć odpowiednie menu. + Przytrzymać przycisk "Wyświetlanie" i jednocześnie obracać pokrętłem, aby zmienić wyświetlaną wartość. Zwolnić przycisk "Wyświetlanie", aby zapisać nastawę w pamięci. Przejście do menu głównego poziomu serwisowego Nacisnąć przycisk "Powrót". Teraz można dokonać kolejnej nastawy. Przejście do poziomu obsługi (wyświetlany standardowo) Nacisnąć kilka razy przycisk "Powrót" lub zamknąć pokrywę. Na wyświetlaczu pojawiają się standardowo wyświetlane dane. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł obsługowy RC30 ponownie wyświetla standardowe dane, jeżeli w ciągu pięciu minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Wyjątek: menu "Test przekaźników" i "Monitoring pracy instalacji" pozostają otwarte, nawet jeżeli przez dłuższy czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. 18 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

19 Serwis Język Użytkownik ma możliwość wyboru języka, w którym będą wyświetlane teksty na wyświetlaczu. MENU SERWIS JEZYK Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS JEZYK". Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie". + Przytrzymać wciśnięty przycisk "Wyświetlanie" i wybrać język pokrętłem. JEZYK POLSKI Wyświetla się wybrany język. Zwolnić przycisk "Wyświetlanie". Wybrany język zostaje zapisany. Język Zakres nastaw Deutsch... Nastawa fabryczna Deutsch Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

20 5 Serwis 5. 5 Dane instalacji W menu "Dane instalacji" można wprowadzić wartości dotyczące instalacji grzewczej i właściwości budynku. Minimalna temperatura zewnętrzna Dane instalacji Rodzaj budynku Rys. 8 Zestawienie opcji menu "Dane instalacji" MENU SERWIS DANE INSTAL Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS DANE INSTAL". Pokrętłem wybrać żądaną opcję z menu "Dane instalacji". DANE INSTAL MIN TEMP ZEW Wyświetla się wybrana opcja menu. Wartości należy wprowadzić w następujący sposób: Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. 20 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

21 Serwis Minimalna temperatura zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna jest wartością średnią najniższych temperatur z ostatnich lat i jest uwzględniana przy projektowaniu instalacji grzewczej. Określa ona temperaturę zewnętrzną, do której można ogrzewać dany dom bez strat temperatury wewnętrznej. Wartość ta jest zatem uwzględniana przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło, które wykonuje się dla każdego budynku. Jeżeli wartość ta jest nieznana, można nastawić również wartość średnią odczytaną z mapy stref klimatycznych danego regionu, ponieważ zachodzi prawdopodobieństwo, że wartość taka była podstawą projektu instalacji grzewczej. Wartość tę można zmienić tylko w przypadku zmiany warunków budynku lub instalacji grzewczej: zmiana mocy, grzejników lub izolacji. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W przypadku zwiększenia minimalnej temperatury zewnętrznej np. z 15 C do 10 C układ regulacyjny automatycznie podwyższa krzywą grzania. Nastawiona temperatura projektowa (patrz rozdział "Temperatura projektowa", strona 29) będzie teraz osiągnięta już przy 10 C. Układ regulacyjny słusznie przyjmuje, że nastąpił wzrost zapotrzebowania na ciepło. Krzywa grzewcza staje się bardziej nachylona (patrz "Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej", strona 30). DANE INSTAL MIN TEMP ZEW -10 Średnią wartość minimalnej temperatury zewnętrznej należy odczytać z mapy stref klimatycznych danego regionu lub uzyskać w najbliższym przedstawicielstwie firmy. Wprowadzić ustaloną wartość. Min. temperatura zewnętrzna Zakres nastaw 30 C do 0 C 10 C Nastawa fabryczna Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

22 5 Serwis Rodzaj budynku W menu "Rodzaj budynku" można wprowadzić parametr określający zdolność akumulacyjną budynku. Budynki zbudowane z różnych materiałów akumulują ciepło przez różny czas. Przy pomocy tej funkcji instalację grzewczą można dostosować do istniejącej konstrukcji budynku. "LEKKI" niewielka zdolność akumulacyjna, np. budynki z elementów prefabrykowanych, domy drewniane w konstrukcji szkieletowej "ŚREDNI" średnia zdolność akumulacyjna, np. dom z pustaków "CIĘŻKI" wysoka zdolność akumulacyjna, np. dom z cegieł pełnych DANE INSTAL RODZ BUDYNKU SREDNI Wprowadzić rodzaj budynku. Rodzaj budynku Zakres nastaw Lekki Średni Ciężki Nastawa fabryczna Średni WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Rodzaj budynku oznacza opóźnienie, z jakim aktualna temperatura zewnętrzna ma wpływ na obliczanie krzywej grzewczej. 22 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

23 Serwis Dane kotła Menu "Dane kotła" umożliwia wprowadzenie nastaw dla kotła. Czas wybiegu pompy* Dane kotła * Tylko jeżeli rodzaj pompy ustawiony jest na "WEWN". ** W zależności od danych zawartych w KIM kotła Pompa kotłowa modulacja ** Rys. 9 Zestawienie opcji menu "Dane kotła" MENU SERWIS DANE KOTLA Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS DANE KOTLA". Wartości należy wprowadzić w następujący sposób: + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

24 5 Serwis Czas wybiegu pompy DANE KOTLA WYBIEG POMPY 5 MIN "Czas wybiegu pompy" określa, w ile minut po wyłączeniu palnika ma nastąpić wyłączenie pompy. Nastawa "24h" umożliwia pracę w trybie ciągłym. Parametr ten jest wyświetlany tylko wtedy, gdy "Rodzaj pompy" ustawiony jest na "Wewn". Wprowadzić żądaną nastawę. Czas wybiegu pompy Zakres nastaw 0 60 min. 24 h Nastawa fabryczna 5 min Modulacja pompy obiegu kotłowego Kocioł grzewczy musi być wyposażony w pompę modulowaną. Parametr ten umożliwia dopasowanie charakterystyki pompy obiegu kotłowego. POMPA KOTLA MODULACJA 0 Jeżeli zastosowano sprzęgło hydrauliczne (moduł sprzęgła WM10), parametr ten należy ustawić na "0". Modulacja pompy obiegu kotłowego Zakres nastaw Nastawa fabryczna WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nastawy zależą od danych zawartych w KIM kotła grzewczego. Oznacza to, że np. nastawa "2" może mieć inne znaczenie w przypadku innego kotła grzewczego. Nastawy opisano bliżej w instrukcji montażu i konserwacji użytkowanego kotła grzewczego. 24 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

25 Serwis Sprzęgło hydrauliczne Jeżeli w instalacji grzewczej zainstalowany jest moduł sprzęgła WM10, to wybierając tę opcję można włączyć funkcję "Sprzęgło hydrauliczne". MENU SERWIS SPRZEG HYDR Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS SPRZEGLO HYDR". + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aby włączyć lub wyłączyć sprzęgło hydrauliczne. SPRZEG HYDR Zwolnić przycisk "Wyświetlanie", aby zapisać nastawę w pamięci. ZAL Sprzęgło hydrauliczne Zakres nastaw zał. /wył. Nastawa fabryczna wył. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

26 5 Serwis 5. 8 Obieg grzewczy W menu "Obieg grzewczy 1" i "Obieg grzewczy 2" można wprowadzić nastawy dla poszczególnych obiegów grzewczych. Obieg grzewczy 1: obieg grzewczy bez zaworu mieszającego Obieg grzewczy 2: obieg grzewczy z zaworem mieszającym (wymagany moduł zaworu mieszającego MM10) Czas pracy zaworu mieszającego** Organ nastawczy ** Priorytet c. * Suszenie jastrychu ** System grzewczy Temp. ochrony przed zamarzaniem Temperatura projektowa Obieg grzewczy Max. temp. na zasilaniu Moduł zdalnego sterowania Wpływ temp. pomieszczenia * Tylko gdy "Wyjście c. " = "Pompa ładująca". ** Można wybrać tylko dla obiegu grzewczego 2. Rys. 10 Rodzaj ochrony przed zamarzaniem Zestawienie opcji menu "Obieg grzewczy" Temp. zadana pomieszczenia Optymalizacja Obniżenie MENU SERWIS OBIEG GRZEW1 Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS OBIEG GRZEW1" (lub "Obieg grzew2"). Pokrętłem wybrać żądaną opcję menu. + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aby zmienić wyświetlaną wartość. 26 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

27 Serwis System grzewczy Ten parametr określa sposób regulacji instalacji grzewczej. Można ustawić jeden z następujących "systemów grzewczych": "BRAK" (brak obiegu grzewczego) "GRZEJNIKI" lub "KONWEKTORY" Charakterystyka grzewcza dla obiegu grzewczego wyposażonego w grzejniki lub konwektory wyznaczana jest automatycznie z zachowaniem odpowiedniego, koniecznego pochylenia krzywej (wymagany czujnik zewnętrzny). "OGRZEWANIE PODŁOGOWE" (tylko obieg grzewczy 2) Automatycznie wyznaczana jest bardziej płaska charakterystyka grzewcza dla niższej wartości temperatury projektowej (wymagany czujnik zewnętrzny). "REGULACJA TEMPERATURY NA ZASILANIU" Regulacja wg temperatury pomieszczenia, która reaguje dynamicznie w przypadku, gdy zadana temperatura na zasilaniu odbiega od rzeczywistej temperatury na zasilaniu. Regulację temperatury na zasilaniu (REG T ZASIL) należy wybrać w celu szybkiego wyrównania zmian w ilości oddawanego ciepła (np. w wyniku otwarcia zaworów termostatycznych w pomieszczeniu referencyjnym) (optymalizacja komfortu). Moduł RC30 (lub RC20) musi być zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym. "REGULACJA MOCY KOTŁA" Regulację mocy kotła należy wybrać, jeżeli wahania obciążenia nie są duże. Sygnałem zwrotnym jest zmiana temperatury rzeczywistej w pomieszczeniu referencyjnym. Ten sposób regulacji wg temperatury pomieszczenia charakteryzuje się większą bezwładnością i jednocześnie mniejszą liczbą uruchomień palnika w stosunku do "regulacji temperatury na zasilaniu" (optymalizacja zużycia). Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

28 5 Serwis WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wybór nastawy "GRZEJNIKI", "KONWEKTORY" lub "OGRZ PODLOG" powoduje automatyczne włączenie regulacji wg temperatury zewnętrznej, która uzależniona jest od parametru "Wpływ temperatury pomieszczenia" (patrz rozdział "Wpływ temperatury pomieszczenia", strona 34). W trybie pracy z obniżonymi parametrami (tryb nocny) obieg grzewczy wyłącza się, jeżeli nie ma mrozu (ustawienie fabryczne, patrz rozdział "Rodzaj obniżenia", strona 35). Nastawę "Regulacja mocy kotła" (REG MOC KOTL) można wybrać tylko dla instalacji grzewczych posiadających jeden obieg grzewczy. SYST GRZEW1 GRZEJNIKI Wprowadzić rodzaj systemu grzewczego. System grzewczy Zakres nastaw Brak Grzejniki Konwektory Ogrzewanie podłogowe Regulacja temperatury zasilania Regulacja mocy kotła (możliwa tylko wtedy, gdy zainstalowany jest tylko 1 obieg grzewczy) Nastawa fabryczna OG1: Grzejniki OG2: Brak WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli dla obiegu grzewczego 2 zainstalowany jest moduł zaworu mieszającego MM10, to należy ustawić parametr "System grzewczy" dla obiegu grzewczego 2 oraz adres obiegu grzewczego "2" na przełączniku kodującym modułu MM Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

29 Serwis Temperatura projektowa OBIEG GRZEW1 TEMP PROJEKT 75 W przypadku zmiany temperatury projektowej instalacja grzewcza pracuje wg bardziej płaskiej lub bardziej nachylonej charakterystyki grzewczej (patrz "Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej", strona 30). Wprowadzić żądaną wartość. Temperatura projektowa Zakres nastaw 30 C 90 C Nastawa fabryczna 75 C (grzejniki) 45 C (ogrzewanie podłogowe) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wprowadzenie temperatury projektowej możliwe jest tylko wtedy, gdy jako system grzewczy wybrano "GRZEJNIKI", "KONWEKTORY" lub "OGRZ PODLOG" Maksymalna temperatura na zasilaniu OBIEG GRZEW1 MAX T ZASIL 75 Maksymalna temperatura na zasilaniu ogranicza przebieg charakterystyki grzewczej do poziomu maksymalnej wartości zadanej (patrz "Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej", strona 30). Max. temperatura na zasilaniu Zakres nastaw 30 C 90 C (grzejniki) 30 C 60 C (ogrzewanie podłogowe) Nastawa fabryczna 75 C (grzejniki) 50 C (ogrzewanie podłogowe) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wartość parametru "Maksymalna temperatura na zasilaniu" powinna być przynajmniej tak samo wysoka, jak temperatura projektowa. W przeciwnym razie temperatura projektowa nie będzie nigdy osiągnięta. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

30 5 Serwis Wskazówki dotyczące ustawienia krzywej grzewczej Nachylenie krzywej grzewczej (rys. 11, strona 31) można ustawić przy pomocy punktu projektowego. Punkt projektowy określa minimalna temperatura zewnętrzna dla danego regionu oraz temperatura projektowa wybranego systemu grzewczego (np. grzejniki). Ustawienie zadanej temperatury pomieszczenia powoduje równoległe przesunięcie krzywej grzewczej. Jeżeli zadana temperatura pomieszczenia zostanie zmieniona o 1 K, temperatura na zasilaniu zmienia się o ok. 3 K. Rysunek 11 pokazuje równoległe przesunięcie krzywej grzewczej (1) dla punktu projektowego 10 C/75 C w wyniku zmiany zadanej temperatury pomieszczenia (2, 3 i 4). Krzywe grzewcze (5 i 6) pokazują zmienione nachylenie dla innych punktów projektowych. Następujące parametry mają wpływ na krzywą grzewczą: Parametr System grzewczy Grzejniki Nastawa fabryczna Ogrzewanie podłogowe OG1: Grzejniki OG2: Brak Strona 27 Temperatura projektowa Maksymalna temperatura na zasilaniu Minimalna temperatura zewnętrzna 75 C 45 C C 50 C C 21 Punkty projektowe ustawionej krzywej grzewczej można wyświetlić w menu "Monitoring pracy instalacji" (patrz rozdział 5. 11 "Wyświetlenie krzywych grzewczych", strona 52). 30 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

31 Serwis 5 Temperatura na zasilaniu ( C) Parametr: Max. temperatura na zasilaniu Parametr: Temperatura projektowa Parametr: Min. temperatura zewnętrzna Temperatura zewnętrzna ( C) Rys. 11 Krzywa grzewcza dla systemu grzewczego "grzejniki" Poz. 5: Poz. 6: Zadana temperatura pomieszczenia 17 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 21 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 23 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 25 C, min. temperatura zewnętrzna 15 C, temperatura projektowa 75 C Zadana temperatura pomieszczenia 21 C, min. temperatura zewnętrzna 10 C, temperatura projektowa 60 C Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

32 5 Serwis Moduł zdalnej obsługi W tym menu można ustalić, czy dla danego obiegu grzewczego będzie zainstalowany moduł zdalnej obsługi. Można wybrać jedną z następujących opcji: "BRAK" Opcję "brak" należy wybrać, jeżeli moduł obsługowy RC30 nie jest zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym (regulacja wg temperatury zewnętrznej). "RC20" RC20 wraz z RC30 podłączony jest do systemu EMS i pracuje jako moduł obsługi zdalnej obiegu grzewczego 1 lub 2. RC20 przesyła do RC30 informację o zmierzonej temperaturze wewnętrznej w pomieszczeniu referencyjnym przyporządkowanego obiegu grzewczego. Obliczenia dla obiegu grzewczego wykonywane są zasadniczo w module RC30. W RC20 musi być ustawiony adres obiegu grzewczego. "RC30" Moduł obsługowy zainstalowany jest w pomieszczeniu referencyjnym i pracuje jako moduł zdalnej obsługi dla obiegu grzewczego 1 lub 2 (regulacja wg temperatury wewnętrznej lub regulacja wg temperatury zewnętrznej). Instalacja modułu zdalnej obsługi jest warunkiem niezbędnym do realizacji następujących funkcji nadzorujących temperaturę w pomieszczeniu: Obniżenie nocne parametrów z utrzymywaniem temperatury w pomieszczeniu Max. wpływ temperatury w pomieszczeniu Optymalizacja punktów przełączania System grzewczy: regulacja temperatury na zasilaniu lub regulacja mocy kotła Ochrona przed zamarzaniem: pomieszczenie 32 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

33 Serwis 5 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W instalacji grzewczej można zainstalować tylko 1 moduł RC30. W przypadku dwóch obiegów grzewczych możliwe są następujące kombinacje: 1 RC30 jako moduł zdalnej obsługi dla obu obiegów grzewczych 1 RC30 i 1 RC20 jako moduły zdalnej obsługi każdy dla jednego obiegu grzewczego 1 RC30 na kotle grzewczym i 2 RC20 jako moduły obsługi zdalnej obiegów grzewczych Obiegi grzewcze obsługiwane przez RC30 Moduł RC30 może obsługiwać jednocześnie dwa obiegi grzewcze, jeżeli w menu dla obiegu grzewczego 1 i 2 parametr "MODUŁ ZDALNEJ OBSŁUGI" ustawiony zostanie na "RC30". Pojęcie "Obiegi grzewcze RC30" obejmuje oba obiegi grzewcze. Dla "O GRZEW RC30" można realizować następujące funkcje: Tryb pracy Temperatura zadana pomieszczenia Urlop Dzień wolny Przedłużenie pracy grzewczej (PARTY) Przerwa Przełączenie trybu lato/zima Można również wybrać pojedyncze obiegi grzewcze tworzące grupę "Obiegów grzewczych RC30". Wyjątek: tryb pracy i zadaną temperaturę pomieszczenia można nastawić tylko dla całej grupy "O GRZEW RC30". OBIEG GRZEW1 OBSL ZDALNA RC30 Wybór programu grzewczego możliwy jest tylko oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego. Wprowadzić wymagany moduł obsługi zdalnej. Moduł zdalnej obsługi Zakres nastaw Brak RC20 RC30 Nastawa fabryczna Brak Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

34 5 Serwis Wpływ temperatury pomieszczenia Parametr ten dotyczy regulacji kombinowanej. Funkcja maksymalnego wpływu temperatury pomieszczenia ogranicza wpływ zmierzonej temperatury pomieszczenia na obliczoną wartość zadaną temperatury na zasilaniu. Parametr ten ma znaczenie tylko wtedy, gdy jako system grzewczy wybrano "GRZEJNIKI", "KONWEKTORY" lub "OGRZ PODLOG" (patrz rozdział "System grzewczy", strona 27). OBIEG GRZEW1 WPLYW POMIE +3K Parametr ten przeciwdziała spadkowi temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach bez modułu obsługowego poniżej nastawionej temperatury pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie referencyjne ogrzewane jest przez dodatkowe źródło ciepła (np. nasłonecznienie), wprowadzenie wartości "+3K" spowoduje spadek temperatury w pozostałych pomieszczeniach o maksymalnie 3 C poniżej nastawionej temperatury wewnętrznej. W wyniku wpływu obcych źródeł ciepła temperatura w pomieszczeniu referencyjnym może przekroczyć nastawioną wartość. Im niższy jest maksymalny wpływ temperatury pomieszczenia, tym wyższa może być temperatura w pomieszczeniu referencyjnym. Ważnym warunkiem prawidłowego działania jest właściwe ustawienie krzywej grzewczej. Wpływ temperatury pomieszczenia Zakres nastaw 0K do +10K +3K Nastawa fabryczna WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Moduł obsługowy RC30 lub RC20 muszą być zainstalowane w pomieszczeniu referencyjnym, aby mierzona temperatura pomieszczenia była reprezentatywna. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli jako parametr "Wpływ temperatury pomieszczenia" wprowadzona zostanie wartość = "0 K", stosowana będzie regulacja wg temperatury zewnętrznej (zamiast regulacji kombinowanej). 34 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

35 Serwis 5 OBNIZENIE 1 REG TEMP ZEW Rodzaj obniżenia Dla pracy z obniżonymi parametrami (tryb nocny) dostępne są następujące funkcje: "REGULACJA WG TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ" (również bez modułu zdalnej obsługi, wymagany czujnik zewnętrzny) W przypadku "Regulacji wg temperatury zewnętrznej" ("REG TEMP ZEW") obieg grzewczy sterowany jest w zależności od temperatury zewnętrznej i nastawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem (patrz rozdział "Ochrona przed zamarzaniem", strona 39). Powyżej temperatury ochrony przed zamarzaniem następuje wyłączenie obiegu grzewczego. Poniżej tej temperatury instalacja grzewcza pracuje do momentu, aż zostanie osiągnięta zadana temperatura w trybie nocnym. "REGULACJA WG TEMPERATURY POMIESZCZENIA" (tylko z modułem obsługi zdalnej) W przypadku "Regulacji wg temperatury pomieszczenia" ("REG TEMP POM") obieg grzewczy załączany jest w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Powyżej nastawionej temperatury pomieszczenia następuje wyłączenie obiegu grzewczego. Poniżej nastawionej temperatury pomieszczenia instalacja grzewcza pracuje do momentu, aż zostanie osiągnięta zadana temperatura w trybie nocnym. Warunkiem zastosowania tej funkcji jest zainstalowanie modułu zdalnej obsługi w pomieszczeniu referencyjnym. "WYŁĄCZENIE" (również bez modułu zdalnej obsługi) Nastawa ta powoduje wyłączenie obiegu grzewczego w trybie nocnym. Należy bezwzględnie włączyć ochronę przed zamarzaniem (patrz rozdział "Sposób ochrony przed zamarzaniem", strona 38)! "REDUKCJA" (również bez modułu zdalnej obsługi) Podczas pracy wg obniżonych parametrów instalacja utrzymuje nastawioną temperaturę nocną. Pompy obiegów grzewczych pracują w trybie ciągłym. Nastawa Zakres nastaw fabryczna Rodzaj obniżenia Wyłączenie Redukcja Regulacja wg temp. pomieszczenia Regulacja wg temp. zewnętrznej Regulacja wg temp. zewnętrznej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

36 5 Serwis Korekcja wyświetlanej temperatury pomieszczenia Korzystanie z tej funkcji ma sens tylko w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej. Jeżeli temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem odbiega od nastawionej wartości zadanej, to przy pomocy tej funkcji można skorygować te wartości. W wyniku korekcji charakterystyka obiegu grzewczego zostaje przesunięta równolegle. Przykład: wymagana temperatura pomieszczenia (wartość zadana) temperatura pomieszczenia zmierzona termometrem 22 C 24 C Wartość zadana jest o 2 K niższa niż wartość zmierzona. Wprowadzić " 2K". OBIEG GRZEW1 T ZADANA POM 0. 0K Wprowadzić żądaną wartość. Korekcja wskazywanej temperatury pomieszczenia Zakres nastaw 5 K do +5K 0K Nastawa fabryczna Optymalizacja punktów przełączania Funkcja "Optymalizacja" zmienia czasy załączenia i wyłączenia instalacji grzewczej, w zależności od temperatury zewnętrznej, temperatury pomieszczenia oraz termoizolacji budynku. Funkcja ta nie jest włączona fabrycznie. 36 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

37 Serwis 5 Przy nastawie "TAK" stosowane są dwie metody optymalizacji: Jeżeli użytkownik chce, by np. rano o godz temperatura wynosiła 21 C, nie musi podawać godz jako punktu włączenia instalacji. Sterownik tak wylicza czas włączenia instalacji, aby w zaprogramowanym czasie włączenia trybu dziennego osiągnięta była wymagana temperatura pomieszczenia. W zależności od ww. czynników do nagrzania mieszkania potrzeba najczęściej znacznie krótszego czasu niż 30 minut. Instalacja grzewcza pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem i energooszczędnie. Przed właściwym czasem wyłączenia rozpoczyna się obniżanie parametrów w celu oszczędzania energii. Jeżeli nastąpi szybkie wychłodzenie się pomieszczenia, optymalizacja wyłączania zostanie przerwana; instalacja grzewcza kontynuuje normalną pracę do nastawionego czasu wyłączenia. OBIEG GRZEW1 OPTYMALIZAC TAK Wprowadzić żądaną nastawę. Obliczone czasy włączenia i wyłączenia można wyświetlić w menu "Monitoring pracy instalacji". Optymalizacja punktów przełączania Zakres nastaw Tak/Nie Nastawa fabryczna Nie WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Włączenie optymalizacji jest możliwe tylko wtedy, jeżeli jako moduł zdalnej obsługi wybrano "RC30" lub "RC20". Moduł obsługowy RC30 lub RC20 musi być zainstalowany w pomieszczeniu referencyjnym. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy poinformować użytkownika instalacji, że funkcja ta została aktywowana, aby mógł to uwzględnić przy wprowadzaniu programu grzewczego! Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

38 5 Serwis Sposób ochrony przed zamarzaniem Funkcja ochrony przed zamarzaniem obejmuje następujące możliwości: "BRAK" (bez ochrony przed zamarzaniem) "TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA" (wymagany czujnik zewnętrzny) Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej wartości progowej nastawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem (patrz rozdział "Ochrona przed zamarzaniem", strona 39), następuje automatyczne włączenie pompy obiegu grzewczego. "TEMPERATURA POMIESZCZENIA" (czujnik temp. pomieszczenia modułu RC30 lub RC20) Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 C, następuje automatyczne włączenie pompy obiegu grzewczego. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 7 C, następuje automatyczne wyłączenie pompy obiegu grzewczego. Zmierzona temperatura pomieszczenia jest również wartością referencyjną dla parametru "Temperatura ochrony przed zamarzaniem" ("T ANTYZAMARZ"). OBIEG GRZEW1 OCHRONA MROZ ZEWN Wprowadzić żądaną wartość. Sposób ochrony przed zamarzaniem Zakres nastaw Brak Wg temp. zewnętrznej ("ZEWN") Wg temp. pomieszczenia ("POM") Nastawa fabryczna ZEWN USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zamarznięcia! UWAGA! Jeżeli wybrana została nastawa "BRAK" lub "POM", istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji grzewczej. Należy wybrać "ZEWN". 38 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

39 Serwis 5 WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nastawa "POM" nie zapewnia 100% ochrony przed zamarzaniem, ponieważ zamarznięciu ulec mogą np. przewody biegnące w ścianach zewnętrznych, mimo że temperatura w pomieszczeniu referencyjnym jest znacznie wyższa niż 5 C w wyniku oddziaływania obcych źródeł ciepła. Po wybraniu nastawy "BRAK" lub "POM" pojawia się z tego powodu przez chwilę komunikat "NIEBEZPIECZ ZAMARZNIECIA" z podaniem odnośnego obiegu grzewczego Ochrona przed zamarzaniem Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie do nastawionej temperatury ochrony przed zamarzaniem, następuje automatyczne włączenie pompy obiegowej. OBIEG GRZEW1 T ANTYZAMARZ 5 Zapobiega to zamarznięciu instalacji. Temperatura ochrony przed zamarzaniem Zakres nastaw 20 C do 10 C 5 C Nastawa fabryczna WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wprowadzenie temperatury ochrony przed zamarzaniem jest możliwe tylko wtedy, jeżeli w funkcji "Sposób ochrony przed zamarzaniem" ("OCHRONA MROZ") wybrano "ZEWN". Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

40 5 Serwis Priorytet c. Funkcja "Priorytet c. " powoduje, że w fazie przygotowania c. wyłącza się pompa obiegowa obiegu grzewczego i zamyka ew. zainstalowany organ nastawczy obiegu grzewczego (zawór mieszający). OBIEG GRZEW1 PRIORYTET CW TAK Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Priorytet c. Tak/Nie Tak WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli od strony instalacji grzewczej na podgrzewaczu c. zainstalowany jest zawór przełączający, to c. ma zawsze priorytet. Parametr ten jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zainstalowany jest podgrzewacz c. i "WYJSCIE CWU" nastawione jest na "POMPA LADUJ" (jeżeli zawory przełączające nie są zainstalowane). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Obiegi grzewcze bez zaworu mieszającego powinny pracować z priorytetem c. u., ponieważ w przeciwnym przypadku w obiegach tych może powstać zbyt wysoka temperatura. 40 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

41 Serwis Organ nastawczy (zawór mieszający) W funkcji "Organ nastawczy" ("ORGAN NASTAW") można podać, czy obieg grzewczy posiada organ nastawczy (zawór mieszający). Funkcję tę można ustawić tylko dla obiegu grzewczego 2 (wymagany moduł zaworu mieszającego). Jeżeli obieg grzewczy 2 wyposażony jest w organ nastawczy, to organ ten jest sterowany przez moduł obsługowy RC30 za pośrednictwem systemu EMS. Jeżeli w obiegu grzewczym nie zainstalowano organu nastawczego, to obieg ten jest regulowany poprzez regulację temperatury na zasilaniu kotła. Zewnętrzny czujnik temperatury na zasilaniu nie jest w tym przypadku wymagany. OBIEG GRZEW2 ORGAN NASTAW TAK Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Człon nastawczy Tak/Nie Tak Czas pracy zaworu mieszającego W tym miejscu można ustawić czas przesterowania zamontowanych organów nastawczych. Z reguły czas przesterowania organów nastawczych wynosi 120 sekund. OBIEG GRZEW2 CZAS Z MIESZ 120s Funkcję tę można ustawić tylko dla obiegu grzewczego 2, warunkiem jest wybranie dla opcji "Organ nastawczy" ("ORGAN NASTAW") nastawy "TAK" (wymagany moduł zaworu mieszającego). Czas pracy zaworu mieszającego Zakres nastaw 10 sek. 600 sek. 120 sek. Nastawa fabryczna Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

42 5 Serwis Suszenie jastrychu Jeżeli instalacja grzewcza została wyposażona w nowo zainstalowane ogrzewanie podłogowe, funkcję tę można wykorzystać do regulacji procesu suszenia jastrychu. Funkcję tę można wybrać tylko dla obiegu grzewczego 2 pod warunkiem, że dla opcji "System grzewczy" ("SYST GRZEW") wybrano nastawę "OGRZ PODLOG" (patrz rozdział "System grzewczy", strona 27). Temperatura wzrost temp. o x dni czas utrzymania obniżenie temp. o max. utrzym. Wzrost codziennie Obniżenie co 2 dni Dni Rys. 12 Proces suszenia jastrychu (przykład) SUSZENIE JASTRYCHU TAK Należy wybrać "SUSZENIE JASTRYCHU TAK". 42 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

43 Serwis 5 Obsługa funkcji "Suszenie jastrychu" + Pokrętłem wybierać poszczególne opcje menu "SUSZENIE JASTRYCHU" i nastawić poniższe wartości. Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. Suszenie jastrychu Tak/Nie Wprowadzić "TAK", aby włączyć funkcję. Na wyświetlaczu pojawia się standardowy komunikat "Suszenie jastrychu" wraz z aktualną temperaturą zadaną. Jest on wyświetlany, dopóki funkcja ta jest aktywna. Suszenie jastrychu Zakres nastaw Tak/Nie Nastawa fabryczna Nie Wzrost temperatury Należy podać, o ile Kelvinów ma wzrosnąć temperatura. Wzrost temp. jastrychu o Zakres nastaw 1 do 10 K 5 K Nastawa fabryczna Termin wzrostu temperatury Należy podać dzień, w którym ma nastąpić wzrost temperatury. jastrychu Zakres nastaw codziennie od 2 do 5 dnia Nastawa fabryczna codziennie Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

44 5 Serwis Temperatura maksymalna Należy wprowadzić maksymalną temperaturę podgrzewania. temperatura jastrychu Zakres nastaw C 45 C Nastawa fabryczna Okres utrzymywania Należy podać okres (w dniach) utrzymania maksymalnej temperatury. temperatura jastrychu przez Zakres nastaw 0 20 dni 4 dni Nastawa fabryczna Obniżenie temperatury Należy podać, o ile Kelvinów ma zostać obniżona temperatura. Obniżenie temp. jastrychu o Zakres nastaw 1 do 10 K 5 K Nastawa fabryczna Termin obniżenia temperatury Należy podać, którego dnia ma nastąpić obniżenie temperatury. Obniżenie Zakres nastaw codziennie od 2 do 5 dnia brak Nastawa fabryczna codziennie 44 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

45 Serwis Ciepła woda Menu "Ciepła woda" umożliwia ustawienie parametrów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podgrzewacz c. Cyrkulacja częstotliwość Zakres temperatury do Cyrkulacja tak/nie Ciepła woda Dezynfekcja CWU Economy Wyjście CWU Rys. 13 Zestawienie opcji menu"ciepła woda" MENU SERWIS CIEPLA WODA Wywołać poziom serwisowy. Wybrać "MENU SERWIS CIEPLA WODA". Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

46 5 Serwis Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Przy pomocy tego parametru można określić, czy kocioł grzewczy ("EMS") ma być wykorzystywany także do przygotowania ciepłej wody użytkowej. CIEPLA WODA PODGRZEWACZ EMS Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Brak EMS Nastawa fabryczna Brak Zakres temperatury Przy pomocy tej funkcji można nastawić górną granicę zadanej temperatury ciepłej wody użytkowej. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Maksymalna temperatura ciepłej wody, jaką można ustawić, wynosi 80 C. Jeżeli nastawiona temperatura przekracza 60 C, istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach poboru. Należy poinformować klienta o ustawionej maksymalnej temperaturze ciepłej wody i związanych z nią niebezpieczeństwach. Należy zwrócić uwagę użytkownikowi na występowanie różnic w temperaturze ciepłej wody i poinformować go o właściwym sposobie postępowania w celu wykluczenia niebezpieczeństwa poparzenia. 46 Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/2004

47 Serwis 5 CIEPLA WODA ZAKRES DO 60 Wprowadzić żądaną wartość. Zakres nastaw Nastawa fabryczna Zakres do 60 C 80 C 60 C Dezynfekcja termiczna Jeżeli wybrano funkcję "Dezynfekcja termiczna", woda raz w tygodniu lub raz dziennie podgrzewana jest do temperatury koniecznej do zniszczenia zarazków chorobotwórczych (np. legionelli). Podczas dezynfekcji pompa cyrkulacyjna pracuje w trybie ciągłym. CIEPLA WODA DEZYNFEKCJA TAK Wprowadzić "TAK". Dezynfekcja termiczna będzie w ten sposób uruchamiana zgodnie z nastawami fabrycznymi w każdy wtorek o godz. 1:00, woda podgrzewana jest do temperatury 70 C. Ww. parametry można dostosować do wymagań instalacji. Obrócić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby przejść do kolejnych podpunktów menu. + Nacisnąć przycisk "Wyświetlanie" i obracać pokrętłem, aż pojawi się żądana wartość. Zwolnić przycisk "Wyświetlanie", aby zapisać wartość w pamięci. Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 Wydanie 10/

1 ul. Traugutta 40 lok. Nr Radom tel/ fax: tel. kom:, INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Wkład kominkowy

2 UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, to urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną. 1. WSTĘP Kominek z płaszczem wodnym model 5152 jest urządzeniem, którego komora spalania i czopuch są zbudowane z dwóch ścianek stalowych, pomiędzy którymi krąży woda przeznaczona do zasilania kaloryferów. Większość ciepła wytworzonego w wyniku spalania jest więc bezpośrednio przekazywana do tej wody. PRZED KAŻDORAZOWYM ROZPALANIEM NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, CZY W PŁASZCZU ZOSTAŁO ZAPEWNIONE PRAWIDŁOWE KRĄŻENIE WODY, gdyż jego brak grozi nieodwracalnymi odkształceniami. Urządzenie przeznaczone jest do obudowania elementami murarskimi. Urządzenie jest zgodne z normą EN i posiada certyfikat CE Podciśnienie w przewodzie kominowym potrzebne do prawidłowego funkcjonowania u uzyskania najlepszej mocy kalorycznej urządzenia wynosi 12 Pa jednak może się ono zawierać między 10 a 14 Pa. Za duży ciąg (ponad 20 Pa) wywołany przez nadmierną wysokość komina lub inne warunki, jest przyczyną zbyt szybkiego spalania, nadmiernego zużycia paliwa, niskiej sprawności, nadmiernego obciążenia urządzenia i powoduje utratę gwarancji. W przypadku nadmiernego ciągu może się okazać konieczne zainstalowanie szybra lub moderatora ciągu. Urządzenie może być tylko do niezależnego, pojedynczego przewodu kominowego. 1 DANE TECHNICZNE - masa całkowita: 165 kg - średnica wylotu spalin: 180 mm - pojemność wody: 19 litrów - ciśnienie robocze maksymalne: 3 bary - ciśnienie robocze zalecane: 1 bar - ciśnienie próbne: 6 barów - maksymalna temperatura użytkowania: 90 0 C - zalecane paliwa: drewno, drewno + brykiety z węgla brunatnego - zabronione paliwo: każde inne - długość polan: do 56 cm - zwykłe podciśnienie w przewodzie kominowym: 15 Pa - podciśnienie dopuszczalne: Pa - całkowita moc urządzenia: 19 kw - moc promieniowania do pomieszczenia: 10 kw - moc przekazywana do wody: 9 kw - średni pobór paliwa przy spalaniu normalnym: 6 kg/h - średni pobór paliwa przy spalaniu zwolnionym: 2 kg/h - przeciętny pełny załadunek: 21 kg - czas spalania 6 kg drewna o wilgotności 15% i mocy kalorycznej 15, 4 MJ/kg przy biegu normalnym: 3 h - czas spalania 6 kg drewna o wilgotności 15% i mocy kalorycznej 15, 4 MJ/kg przy biegu zwolnionym: 10 h - przepływ masowy spalin: 18, 6 g/s - średnia temperatura spalin przy biegu normalnym: 279 ºC - sprawność urządzenia: 74, 7% - emisja CO: 0, 57% - emisja CO 2: 8, 9% - temperatura włączania pompy 60 ºC - odległość od materiałów palnych s tyłu i z boków: 25 cm - odległość od materiałów palnych z przodu: 150 cm 1. 2 ZASADA DZIAŁANIA 2

3 Komora spalania jest w całości zbudowana z podwójnej ścianki, w której krąży woda grzewcza: prawy i lewy bok, tył i góra. Pozwala to na wykorzystanie całej wyzwolonej energii. Szyba pozwala na ogrzewanie pomieszczenia przez promieniowanie (w większości przypadków nie jest potrzebne umieszczanie kaloryfera w pomieszczeniu gdzie stoi kominek, tym bardziej, gdy bilans termiczny dla tego pomieszczenia nie wymaga więcej niż 10 kw). Bieg spalania, w zależności od ustawienia gałki z przodu wkładu, jest kontrolowany przez bardzo precyzyjny TERMOSTAT WODNY działający na rozszerzalność cieplną płynów. Wyreguluje on dopływ powietrza tak, by utrzymać na stałym poziomie temperaturę ustawioną za pomocą pokrętła znajdującego się z dołu, po prawej stronie urządzenia, wyskalowanego od 0 do OTOCZENIE URZĄDZENIA 2. 1 Zalecenia dotyczące miejsca instalacji Promieniowanie cieplne przekazywane z wkładu przez szybę vitro-ceramiczną wymaga oddalenia o minimum 150 cm wszystkich przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu lub zmianom pod wpływem ciepła (meble, obrazy, boazeria itp. ) 2. 2 Przed rozpoczęciem prac należy się upewnić, czy przewód kominowy, do którego ma być podłączony wkład, jest odpowiedni do celu jakiemu ma służyć i zgodny z obowiązującymi normami. Należy sprawdzić: - szczelność, przepływowość i stabilność przewodu kominowego. - przekrój komina, który musi być stały i w takiej samej formie na całej wysokości. - właściwości i przystosowanie komina - czy powierzchnia wewnętrzna komina znajduje się w odległości co najmniej 16 cm od wszystkich elementów drewnianych (drewniany szkielet budynku, podłoga itp. ) lub innych materiałów palnych. - czy w pobliżu nie ma żadnej instalacji elektrycznej - czy komin został wyczyszczony - czy ciąg jest odpowiedni - czy spoiny konstrukcji pod cegły zostały wykonane z zaprawy z cementu z tlenkiem aluminium albo z zaprawy mieszanej (cementowo-wapiennej) i czy nie pokrywają się ze spoinami w podłodze. Minimalna powierzchnia przekroju przewodu kominowego to 250 cm 2, ale zalecany jest przekrój 400 cm 2, co pozwoli uniknąć cofania się dymu podczas dokładania. WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODU KOMINOWEGO: Przewód kominowy ma być zbudowany: - bądź z pustaków kominowych z szamotu odpowiadających obowiązującym normom - bądź z segmentów metalowych dopuszczonych do takiego zastosowania - bądź z elementów ceramicznych i cegieł ogniotrwałych odpowiadających obowiązującym normom W każdym przypadku przewód kominowy musi wychodzić na pomieszczenie, gdzie będzie zainstalowany wkład kominkowy. Przewody kominowe muszą przebiegać pionowo, jednakże, za wyjątkiem murowanych, mogą być odchylone od pionu pod następującymi warunkami: - komin nie może mieć więcej niż dwa zgięcia (to znaczy: więcej niż jedną część nie pionową) - kąt tych zgięć w stosunku do pionu nie może przekraczać 20º. Jednakże w przypadku kominów gładkich o wysokości co najmniej 5 metrów, kąt ten może być większy niż 20º, ale nie może przekraczać 45º. Jeśli przewód kominowy nie jest właściwy i zachodzi konieczność przeróbki, należy ich dokonać stosując metody odpowiednie z punktu widzenia technicznego lub wybudować nowy komin, właściwy i przystosowany do wkładu kominkowego. Prace te muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika. W każdym przypadku przewód kominowy musi pozwalać na czyszczenie mechaniczne. Należy sprawdzić otoczenie w którym kominek i wkład będą zainstalowane i usunąć wszystkie materiały palne lub ulegające uszkodzeniu pod wpływem temperatury znajdujące się na ścianach lub wewnątrz ścian (podłogi, mury, sufit) w miejscu instalacji kominka, jeśli ma on dotykać takich ścian. Temperatura powierzchniowa tych ścianek nie może przekroczyć 50º w miejscach styku. Sprawdzić, czy podłoga lub strop gdzie ma stać kominek maja wystarczającą nośność. W przypadku podłóg palnych trzeba przewidzieć zabezpieczenia, np. przy podłodze drewnianej należy zrobić wycięcie i wypełnić płytą betonową obszar pod kominkiem. W przypadku ścian zawierających palną izolację, jak np. plako-polistyren, należy obowiązkowo zacząć od jej wycięcia na całej wysokości ściany (aż do sufitu), na szerokości równej co najmniej odległości między zewnętrznymi filarami kominka. Tak samo należy wyciąć boazerię. W żadnym wypadku palna izolacja nie może się znajdować wewnątrz kominka i komina. Przestrzeń uzyskaną przez wycięcie należy wypełnić murem wzmacniającym z materiałów niepalnych dobrze izolujących termicznie i o dobrej wytrzymałości mechanicznej (np. beton komórkowy). Należy zadbać o dobre podłączenie wszystkich elementów, z których składa się ten mur. Następnie całe wnętrze kominka wyłożyć specjalną izolacją. UWAGA: Przy ścianach zawierających przewody wentylacyjne, należy to uwzględnić przy budowaniu ściany wzmacniającej. 3

4 Przy ścianach z materiałów niepalnych trzeba obowiązkowo całą powierzchnię z tyłu kominka i na całej wysokości wyłożyć specjalną izolacją. W przypadku lekkich ścianek działowych z materiałów palnych należy obowiązkowo wznieść na całej wysokości (aż do sufitu) ścianę wzmacniającą z materiału niepalnego. Ściana ta ma być stabilna i odpowiedniej grubości, zapewniającej ochronę termiczną (np. beton komórkowy o grubości 10 cm). W braku miejsca na włączenie jej w obudowę kominka, ma być wykonana na całej szerokości kominka i ma wystawać dodatkowo po 5-10 cm z każdej strony ( Przykład: całkowita szerokość zewnętrzna belki lub obudowy kominka: 160 cm, ściana z betonu komórkowego ma mieć szerokość 170 do 180 cm). WSKAZÓWKA: W przypadku gdy przygotowany przewód kominowy miałby być tak blisko palnej ścianki działowej, że nie byłoby miejsca na mur wzmacniający (odległość 16 cm od ognia nie byłaby zachowana) zalecamy zwrócić się do wykonawcy i producenta komina. W braku innej możliwości należy wyciąć i usunąć część palnej ścianki działowej od góry aż do miejsca poniżej górnej krawędzi zbudowanego muru wzmacniającego, i zastąpić ją materiałem niepalnym na całej szerokości okapu plus 5 10 cm szerzej z każdej strony. Następnie położyć specjalną izolację tak, jak to wyjaśniono wyżej. W wyjątkowym przypadku, jeśli nie można inaczej zapewnić bezpieczeństwa i stabilności, całą ściankę działową należy po prostu zastąpić materiałem typu beton komórkowy a następnie wyłożyć specjalną izolacją. Dla wewnętrznych ścianek działowych z lekkiego materiału niepalnego, radzimy wybudować mur wzmacniający. Należy go wykonać obowiązkowo jeśli ścianka działowa nie jest wystarczająco stabilna. W każdym przypadku ściana tylna kominka ma być wyłożona na całej wysokości specjalną izolacją. W przypadku kominka narożnego środki ostrożności są identyczne jak przy kominkach standardowych. WAŻNE: W każdym przypadku używania do izolacji wełny mineralnej z aluminium, strona bez aluminium musi być przyłożona do muru, podczas gdy strona z folii aluminiowej musi być zwrócona w stronę wnętrza kominka. Izolacja sufitu: patrz rozdział: "BUDOWA OKAPU I IZOLACJA SUFITU" 2. 3 Zalecenia dotyczące obudowy Gdy elementy są łączone mechanicznie, dozwolone jest ich układanie na sucho. Gdy łączenie jest wykonane chemicznie, części stykające się dużą powierzchnią łączy się zaprawą, a stykające się małą powierzchnią cementem klejącym (np. atlas) albo gipsem. Ich połączenie z tylną ścianą i z ziemią wykonuje się gipsem modelarskim i przędziwem Ściana z tyłu kominka: w przypadku montażu kroksztynów w podstawie kominka i kotwienia do ściany z tyłu, ściana ta powinna mieć odpowiednie właściwości mechaniczne (nie wolno kotwić w ściankach lekkich lub z betonu komórkowego w tym przypadku należy użyć płyt oddzielających) Podstawa kominka: Ponieważ podstawa służy rozłożeniu ciężaru kominka na podłodze, musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby utrzymywała konstrukcję w całkowitej stabilności. Układanie na sucho jest zabronione Obudowa wkładu Obudowa musi być wykonana z materiałów niepalnych. Ponieważ belka jest z materiału palnego (drzewo), trzeba ją zabezpieczyć przy pomocy frontonu lub deflektora. Zależnie od obudowy otaczające belkę okucie obwodowe osadza się przy pomocy zaprawy z cementu z aluminium i kotwi do tylnej ścianki, gdy jej właściwości na to pozwalają. Zapewnia to stabilność całości i ochronę belki, która nie może stykać się z wkładem. Między wkładem a belką należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Ponieważ górna część kominka (belka drewniana lub kamienna) jest wychylona, jeden lub wszystkie ściągi należy przytwierdzić solidnie do tylnej ściany, aby zapobiec ryzyku obsunięcia. Okucie obwodowe wykonuje się z zaprawy złożonej w 1/3 z topiku, a w 2/3 z kruszywa (spoiwa). Między izolacją a wkładem musi być zachowany odpowiedni przepływ powietrza UWAGA: Uważać na otwór na drzwiczki wkładu. Podczas montażu należy je otworzyć je umocowaniem na stałe wyżej położonych elementów kominka w celu sprawdzenia czy drzwiczki swobodnie się otwierają Budowa okapu i izolacja sufitu Użycie materiałów niepalnych ulegających degradacji w temperaturze powyżej 90º (np. gips), jest dopuszczalne pod warunkiem wykonania izolacji termicznej powierzchni wystawionych na bezpośrednie promieniowanie cieplne rury łączącej wkład z przewodem kominowym. Przy użyciu regipsu żaroodpornego do wykonania okapu, należy obowiązkowo wyłożyć wszystkie jego wewnętrzne powierzchnie specjalną izolacją - wełną mineralną z folią aluminiową skierowaną do wewnątrz okapu. W górnej części okapu kominka wykonuje się prze-stropienie z materiału niepalnego spełniającego rolę deflektora. Przy-stropienie to ma mieć dobrą wytrzymałość mechaniczną, ma być pokryte specjalną izolacją i umieszczone co najmniej 30 cm od sufitu. Założenie tej osłony termicznej zapobiegnie rozgrzewaniu się sufitu i pozwoli odzyskać maximum ciepłego powietrza przez kratki umieszczone zaraz pod prze-stropieniem. W oddzielonej w ten sposób części okapu, cztery ścianki wewnętrzne i część górna, wyłączając powierzchnię zajętą przez pustaki kominowe, mają być również wyłożone specjalną izolacją (wełna mineralna zawsze do ścianek). 4

5 Wentylacja w tej części zostanie wykonana przez umieszczenie dwóch kratek usytuowanych w miarę możliwości po przeciwnych stronach i na różnej wysokości. Gdy kominek znajduje się w rogu, kratki wentylacyjne należy umieścić na wolnych ściankach. Okap musi opierać się na okuciu obwodowym, nie na belce. W razie belki kamiennej okucie powinno zazębiać się z nią od góry w celu zapewnienia stabilności Otwory serwisowe Podczas instalacji kominka zaleca się wykonanie otworów serwisowych. Otwory te pozwalają na dostęp do wnętrza okapu oraz do mechanizmu termostatu w celu kontroli i konserwacji Wyloty ciepłego powietrza Mają mieć co najmniej 400 cm 2 całkowitej powierzchni rzeczywistej i w żadnym wypadku nie mogą być położone bliżej niż 30 cm do sufitu Dopływ powietrza konwekcyjnego. W dolnej części kominka należy obowiązkowo pozostawić dopływy powietrza konwekcyjnego - bądź przez składzik drewna (zachować przepływ powietrza przy układaniu polan) - bądź przez kratki usytuowane na filarach, w obudowie lub podstawie kominka. Przepływ powietrza konwekcyjnego wewnątrz kominka jest niezbędny i musi być największy jak to możliwe aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się ciepłego powietrza i przegrzewaniu wkładu. W przypadku, gdy dopływ powietrza do konwekcji jest połączony z dopływem powietrza do spalania trzeba zadbać o stworzenie przestrzeni wolnej od wszystkich przeszkód aż do wlotów powietrza do urządzenia (można wykorzystać elastyczną, niepalną rurę o średnicy co najmniej 80 mm, jeśli jest miejsce). Takie rozwiązanie jest niezbędne w przypadku mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza, aby nie tworzyło się podciśnienie na poziomie wlotów powietrza do wkładu, co mogłoby wprowadzać spaliny do ogrzewanych pomieszczeń. 2. 4 Doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczenia Jeśli dostęp powietrza do pomieszczenia jest niewystarczający np. gdy mieszkanie jest wyposażone w klimatyzację lub wentylację mechaniczną, dodatkowe doprowadzenie powietrza specjalnie do kominka jest obowiązkowe. Ujęcie powietrza musi być położone bądź bezpośrednio na zewnątrz, bądź w pomieszczeniu otwartym i być wyposażone w kratkę. Wylot czerpni powietrza (wewnątrz pomieszczenia) musi być umieszczony bezpośrednio w obudowie kominka, lub najbliżej jak to jest możliwe i być wyposażony w przepustnicę. Powierzchnia czerpni powietrza ma być równa jednej czwartej powierzchni przekroju przewodu kominowego, ale co najmniej 200 cm Łączenie z przewodem kominowym Łączenie to wykonujemy przy pomocy rur kwasoodpornych sztywnych lub rur giętkich typu polyflex, dopuszczonych do używania z urządzeniami na paliwo stałe Inne połączenia W przypadku rury wpuszczanej do komina, może ona być przyłączona bezpośrednio do urządzenia i musi mieć parametry techniczne zezwalające na takie jej zastosowanie. Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu łączeń i doborze materiałów oraz przestrzegać właściwości materiałów, reguł sztuki i obowiązujących przepisów. W wypadku mechanicznego rozprowadzania ciepłego powietrza, które tworzy podciśnienie w okapie kominka, łączenie urządzenia z przewodem kominowym musi być dostatecznie uszczelnione, aby nie dochodziło do zasysania spalin przez wentylator. Wszystkie połączenia muszą mieć bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną, muszą pozwalać na czyszczenie i być regularnie kontrolowane. Zaleca się dwa czyszczenia rocznie. Połączenie górnej części przewodu łączącego z istniejącym przewodem kominowym powinno być wykonane w wypadku różnych średnic z co najmniej 45º załamaniami tworzącymi lejek, aby zapobiec gromadzeniu się sadzy. Przy kominach stalowych należy posługiwać się akcesoriami do łączenia wskazanymi przez producenta. Zazębienia połączenia kołnierzowego dla rur stalowych muszą mieć co najmniej 80 mm, a 40 mm jeśli są wyposażone w zaciski Moderator ciągu (w razie nadmiernego ciągu). Musi być podłączony do odpływu przewodu łączącego i zainstalowany w pomieszczeniu, gdzie się znajduje wkład (na zewnątrz okapu kominka lub wewnątrz jeśli jest widoczny i łatwo dostępny). Nie może wciągać ciepłego powietrza konwekcyjnego z obudowy. 5

6 3. PRZYGOTOWANIE WKŁADU Przed zainstalowaniem wkładu w obudowie, należy go sprawdzić w celu ujawnienia ewentualnych wad, które mogły powstać podczas transportu, przeładunku itd., co pozwalałoby na łatwiejszą interwencję niż po wbudowaniem w kominek. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu przerzuca odpowiedzialność na tego, który montuje. 3. 1 Montaż czujnika termostatu Wodę w kierunku kaloryferów można odprowadzić z prawej lub z lewej strony (wylot A lub wylot B). Czujnik termostatu zawsze umieszczać przy używanym wylocie. W tym celu należy ostrożnie rozwinąć kapilarę i wprowadzić czujnik do okrągłego otworu znajdującego się po prawej (w wypadku używania wylotu A) lub po lewej stronie (w wypadku używania wylotu B). 4. MODERATOR CIĄGU W przypadku, gdy ciąg jest za duży (np. często w kominach wyższych niż 6 m) gorąco polecamy założenie moderatora ciągu w celu zoptymalizowania wydajności i autonomii instalacji. Moderator powinien być przyłączony na odcinku łączącym wkład z przewodem kominowym i zainstalowany w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł. Jeśli znajduje się on wewnątrz okapu, musi być widoczny i dostępny, aby umożliwić łatwą regulację i utrzymanie (patrz: instrukcja do moderatora). Przepływ powietrza konwekcyjnego wewnątrz kominka i pod wkładem jest niezbędny. Należy przewidzieć wnękę dającą dostęp do łączenia hydraulicznego z instalacją centralnego ogrzewania, dostępną np. przez klapę w obudowie lub w boazerii oraz dostęp do mechanizmu termostatu. WAŻNE: Połączenie górnej części przewodu łączącego z istniejącym przewodem kominowym powinno być wykonane w wypadku różnych średnic z co najmniej 45º załamaniami tworzącymi lejek, aby zapobiec gromadzeniu się sadzy. Zazębienia połączenia kołnierzowego dla rur stalowych muszą mieć co najmniej 80 mm, a 40 mm jeśli są wyposażone w zaciski. Wszystkie przewody łączące muszą być pokryte specjalną izolacją niepalną wełną mineralną - z aluminium zwróconym na zewnątrz. Całość należy przytwierdzić do przewodu łączącego obejmami albo używać izolowanych rur typu INOX, aby ograniczyć ryzyko skraplania, które jest większe w przypadku kotłów grzewczych. 5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Należy się upewnić, czy moc wody z kotła jest dostosowana do całkowitej mocy kaloryferów. Nasze urządzenie posiada regulację opartą na temperaturze wody. Instalacja powinna być wykonana w następujący sposób: Zalecamy instalacje proste, działające częściowo na zasadzie termosyfonu, z rozprowadzaniem typu "parasolowego" przy użyciu rur o przekrojach odpowiadających stratom ciśnienia w instalacji. W praktyce taki typ instalacji pozwala na zwolnienie przegrzewania się wody w kotle w razie awarii pompy lub fragmentu instalacji. 6

7 Instalacje działające wyłącznie na zasadzie termosyfonu praktycznie już wyszły z użycia - zwykle przyłącza się do nich pompę. Aby uniknąć osadzania się kamienia lub korozji należy: - wziąć pod uwagę właściwości używanej wody - zaprojektować instalację w ten sposób aby napełnianie i uzupełnianie wody było tak ograniczone jak to tylko mozliwe i aby zawsze było pod kontrolą. Każdy nie kontrolowany system automatycznego uzupełniania jest zabroniony. Wskazane tu środki bezpieczeństwa są podstawowe ale same w sobie nie wystarczające do uniknięcia osadzania kamienia i korozji wewnątrz płaszcza wkładu. W każdym przypadku należy przewidzieć kontrolę dopływów wody. Przelewy otworów spustowych muszą być doskonale widoczne. Aby uniknąć szoków termicznych, wybuchów ognia, korozji od strony produktów spalania, instalację należy zaprojektować tak by była opatrzona potrzebnymi uwagami co do sposobu postępowania podczas pracy urządzenia: 1) natężenie przepływu wody w kotle (biorąc pod uwagę wyjątek uczyniony dla instalacji przeznaczonej do działania na zasadzie termosyfonu) może się wahać od poniżej 20% do powyżej 20% normalnego natężenia przepływu a wszelkie zmiany natężenia przepływu mają zachodzić stopniowo. Stałe chłodzenie ścianek kotła jest zapewnione przez obieg wody, zatem nie wolno nigdy uruchamiać paleniska zanim nie zostanie zapewnione normalne krążenie wody. I odwrotnie; nie wolno nigdy zamykać obiegu wody przed wygaśnięciem paleniska i zanim części paleniska nie będą wystarczająco wychłodzone. 2) maksymalna temperatura wody wychodzącej z kotła musi być zawsze i w każdej chwili niższa o co najmniej 10 ºC od temperatury wrzenia. 1 INSTALACJA AUTONOMICZNA W przypadku instalacji autonomicznej, gdy wkład z płaszczem wodnym jest jedynym źródłem ciepła, jako urządzenia zabezpieczającego należy używać otwartego naczynia wzbiorczego. Biorąc pod uwagę dużą bezwładność cieplną tego wkładu, pojemność naczynia wzbiorczego nie może być niższa niż 20% objętości wody zawartej w instalacji. Naczynie wzbiorcze musi znajdować się w najwyższym punkcie instalacji. Ze względu na położenie naczynia wzbiorczego, należy go dokładnie odizolować od mrozu. Dodatkowy środek bezpieczeństwa polega na połączeniu go do instalacji jak kaloryfera, rurami o średnicy 3/4' (20. 27) wyposażonymi w regulację natężenia przepływu. 2 RURA BEZPIECZEŃSTWA (KANAŁ WZBIORCZY) Rurka bezpieczeństwa łącząca kocioł z otwartym naczyniem wzbiorczym musi mieć przekrój co najmniej 1' (26. 34). Zalecamy 1'1/4 (33. 42) Przykład schematu zasady działania instalacji autonomicznej 7

8 Urządzenie samo ogrzewa całą instalację. Taką instalację zwykle stosuje się, gdy instalacja nie wymaga mocy większej niż 15 KW i gdy dysponuje się wystarczającymi zapasami drewna. 3 ZAWÓR CZTERODROGOWY Zalecamy użycie czterodrogowego zaworu mieszającego. Ma on następujące zalety: 1. możliwe jest uzyskanie w zbiorniku wody o temperaturze wyższej niż woda w kaloryferach. pozwala na utrzymanie w kotle temperatury wody około 50 C przez co ogranicza się ryzyko skraplania. UWAGA: Jeśli instalacja nie jest wyposażona w zbiornik ciepłej wody użytkowej, umieszczony między urządzeniem a zaworem czterodrogowym, należy przewidzieć ogranicznik dla zamontowania zaworu bezpieczeństwa. Zalecany sposób instalacji 8

9 6. PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ZASILANEJ PRZEZ INNE URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE CIEPŁO Połączenie takie musi być zawsze przedmiotem szczegółowego studium; należy dopilnować m. in. tego, by obiegi w obu urządzeniach nie były sobie przeciwne. Jest to sytuacja, gdzie odpowiednio do danego przypadku musi być zastosowana pompa cyrkulacyjna. Często potrzebne będą zawory zwrotne by nie wytworzył się obieg zamknięty między jednym urządzeniem a drugim. Podłączyć należy naczynie wzbiorcze tego samego typu co w istniejącej instalacji (otwarte lub zamknięte). Jego objętość należy dobrać w zależności od instalacji przyłączonej. Przewód wyjściowy i przewód powrotny urządzenia, które ma być podłączone, muszą być dołączone między istniejącym kotłem a pierwszym kaloryferem. Jednakże połączenie poniżej tego punktu może być dopuszczalne jeśli przekrój rur w miejscu łączenia na to pozwala i jeśli za podłączonym urządzeniem pozostaje wystarczająca ilość kaloryferów aby przyjąć energię wytworzoną przez przeznaczony dla nich kocioł. W tym przypadku zainstalowana musi być pompa cyrkulacyjna i zawory zwrotne w celu zharmonizowania obiegu między kaloryferami i oboma kotłami. Zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo pojawiające się w przypadku przyłączenia w jakimś miejscu czegokolwiek do instalacji. Może wytworzyć się obieg nie pozwalający na krążenie wody w kotle. Jeśli ciepło wytworzone przez urządzenie nie są przenoszone przez wystarczającą ilość wody, w kotle może szybko dojść do wrzenia. 6. 1 POMPA CYRKULACYJNA Zalecamy montaż pompy (na zasadzie przepływu bezpośredniego przy instalacji działającej na zasadzie wspomaganego termosyfonu). Pompa podłączona do rury wychodzącej powinna mieć wydajność co najmniej 800 l/h. 2 KALORYFERY Rury wchodzące i wychodzące nie mogą zawierać żadnego urządzenia mogącego blokować albo ograniczać przepływ wody (zawór, ogranicznik przepływu itp. ) Aby zapobiec problemowi przegrzewania się kotła należy pozostawić co najmniej 30% wolnej mocy w zainstalowanych kaloryferach (nie używać ani kurków ani zaworów termostatycznych). Moc całkowita zainstalowanych kaloryferów musi przekraczać moc kotła (wyłącznie w razie łączenia go z innymi urządzeniami) 6. 3 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 9

10 Oprócz zaworu bezpieczeństwa zamontowanego fabrycznie, dodatkowy 3 barowy, zgodny z normami i wyposażony w manometr zawór bezpieczeństwa, musi być obowiązkowo umieszczony na górnej części wkładu z płaszczem wodnym tak, aby między tymi dwoma zaworami nie było żadnego elementu zamykającego całkowicie lub częściowo przepływ. Jego średnica powinna wynosić 3/4' (20. 27). Powinien mieć lejek i ujście o tej samej średnicy. Zawsze należy zapewnić dostęp do tych dwóch zaworów. 4 UKŁAD PRZEWODÓW Rury mają być zainstalowane zgodnie z regułami sztuki i normami. Ich przekroje należy obliczyć tak, by straty ciśnienia były jak najmniejsze i by nie zachwiać równowagi instalacji. Zasadniczo zalecamy nie używać rur wchodzących i wychodzących z kotła o średnicy niższej niż 1' (26. 34) 6. 5 ZAWÓR TERMICZNY Jest dodatkowym środkiem bezpieczeństwa, którego zadaniem jest kontrolowanie niespodziewanych skoków temperatury w źródłach ciepła. Zawór termiczny rozwiązuje problem przegrzewania się kotłów: jest to urządzenie, które łączy w sobie zawór odciążający termicznie i urządzenie dostarczające wodę. Oba te urządzenia działają równolegle i są sterowane czujnikiem temperatury. Gdy temperatura graniczna jest osiągnięta, zawór tworzy obieg zimnej wody w urządzeniach generujących ciepło do czasu, gdy temperatura nie spadnie poniżej wartości zwalniającej bulwę zaworu. Czujnik należy zawsze umieszczać na rurze wychodzącej, najbliżej jak to możliwe wkładu. Przykład instalacji autonomicznej z zaworem termicznym CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA 7. UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE 7. Przed użyciem urządzenia Należy zachować 4-tygodniowy okres schnięcia, aby pozwolić na odparowanie wilgoci zgromadzonej w niektórych częściach obudowy (łączenie z przewodem kominowym, przewód kominowy, łączenia kamieni, okap itd. ). Po upływie tego okresu można przystąpić do pierwszego rozpalania, dokładając umiarkowaną ilość drewna i przymykając dopływy powietrza aby ograniczyć intensywność ognia. Pozwoli to na stopniowe rozgrzewanie się całości wkładu i obudowy oraz zapobiegnie szybkiej dylatacji i szokom termicznym. Należy palić małym ogniem przez 10 dni, aby dokończyć suszenia całości. Podczas pierwszych rozpaleń z urządzenia może wydobywać się woń spowodowana wypalaniem się nadmiaru farby, którą jest pokryte. Aby to przezwyciężyć należy po okresie suszenia kilka razy intensywnie zapalić w kominku Paliwo. Urządzenie jest przeznaczone do palenia drewnem. Zabrania się używać węgla lub innych paliw kopalnych. Używanie brykietów z węgla brunatnego jest dopuszczalne. Pozwalają one na uzyskania biegu zwolnionego przez dłuższy czas (nie należy kłaść więcej niż 10 brykietów naraz). Zaleca się raczej drewno twarde niż miękkie (dąb, buk, grab, kasztanowiec itp. ), bardzo suche. Maksymalnie 20% wilgotności - co odpowiada drewnu składowanemu pod przykryciem przez 18 do 24 miesięcy. Użycie drewna o zbyt dużej wilgotności spowoduje złe spalanie zanieczyszczające przedwcześnie urządzenie, szybę i przewód kominowy. 10

11 Nie wolno palić odpadów z gospodarstwa domowego, plastików (butelek) i ich pochodnych, gumy, materiałów tłustych (szmat nasączonych olejem) itd., które zanieczyszczają środowisko i powodują ryzyko zapalenia się komina z powodu zanieczyszczenia przewodu kominowego Rozpalanie Aby dobrze rozpalić ogień: nie używać papieru błyszczącego, rozłożyć zmięty papier gazetowy lub słomę na dnie paleniska, ułożyć na wierzch chrust potem suche gałązki albo cienkie szczapki następnie większe kawałki drewna o średnicy około 3 cm. Zapalić papier, zamknąć drzwiczki wkładu i całkiem otworzyć dopływy powietrza i szyber. W razie trudności w rozpaleniu pozostawić na chwilę lekko uchylone drzwiczki. Następnie, gdy rozpałka dobrze się zajmie, dołożyć pożądaną ilość drewna. Nigdy nie rozpalać ognia benzyną, alkoholem itp. Aby ułatwić rozpalanie, radzimy pozostawić cienką warstwę popiołu na ruszcie i dnie paleniska tak, by zbytnio nie zasłaniać otworów, którymi dochodzi powietrze. WAŻNE: Pozwól, żeby załadunek drewna dobrze się rozpalił, zwłaszcza w sytuacji gdy ciąg nie jest najlepszy. Działanie urządzenia jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Zaleca się zachowanie ostrożności np. przy silnym wietrze (za duży ciąg) lub przy mgle (brak ciągu). 4 Dokładanie drewna moc urządzenia Moc kaloryczna uzyskiwana z wkładu jest uzależniona głównie od ilości dokładanego drewna. Zależnie od gęstości i wilgotności drewna polano 50-cio centymetrowe o średnicy: - 6 cm waży około 1 kg - 10 cm waży około 3 kg - 15 cm waży około 7 kg Dla podtrzymania stałej temperatury należy używać wielu polan o małej średnicy (np. 6-8 polan o średnicy 6 cm na dobrze rozżarzony podkład). Dla ogrzewania dłuższego na biegu zwolnionym używać polan grubych (np. 3 polana o średnicy cm na średnio rozżarzony podkład). Moc nominalna tego urządzenia podczas przewidzianych normami prób została zmierzona przy użyciu 10, 5 kg drewna wysokiej jakości, spalanego przez około 3 godziny (dopływ powietrza otwarty, podciśnienie 10 Pa). Bieg zwolniony trwający około 10 godzin został osiągnięty przy użyciu 15 kg drewna w polanach o średnicy co najmniej 10 cm (dopływ powietrza zamknięty, podciśnienie 5 Pa). UWAGA: Normalne funkcjonowanie jest uzależnione od obecności warstwy żaru. Należy unikać jego całkowitego wypalenia aby uniknąć trudnego rozpalania od nowa, które sprzyja brudzeniu się szyby. Jeśli to potrzebne, należy odtworzyć żar małymi kawałkami drewna. 5 Środki ostrożności przy dokładaniu Podczas otwierania drzwi odryglować zamknięcie przy pomocy zimnej rączki, uchylić lekko obserwując przez moment, później powoli otworzyć. To uchroni was od nieprzyjemności ewentualnego cofnięcia się dymu. 6 Ostrzeżenie Nigdy nie należy gasić paleniska wodą. Tam, gdzie szyby mogą osiągnąć wysoką temperaturę stanowiąc przez promieniowanie silne źródło ciepła, radzimy nie umieszczać w pobliżu kominka mebli lub przedmiotów wrażliwych na temperaturę (minimalna odległość to 150 cm). Uwaga na ryzyko oparzeń, zwłaszcza małych dzieci. Podczas działania urządzenia uchwyty są ciepłe Jeśli kominek posiada jeden lub dwa składziki na drewno, należy uważać żeby ich nie przysłonić (np. drzwiami, zbytnim nagromadzeniem drewna itp. ), w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza konwekcyjnego. Nie należy tam również umieszczać materiałów łatwopalnych (papier, pudełka z zapałkami itd. Uwaga: W razie pożaru kominka zamknąć dopływy powietrza do paleniska i wezwać straż pożarną. Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z kominka podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju zjawisko to wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia 4. 9. Rady w razie problemów w działaniu kominka Cofanie się dymu przy otwieraniu drzwiczek - patrz rozdział 4. 7. " Środki ostrożności przy dokładaniu" - sprawdź, czy dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia jest wystarczający (aby to sprawdzić, otworzyć drzwi lub okno) - skontroluj kominek (podciśnienie, szczelność przewodu kominowego, łączenia z przewodem kominowym i wkładu) Słabe ogrzewanie, ogień się tli lub gaśnie - dołóż ponownie na dobry podkład z żaru, rozpalaj małymi kawałkami drewna, jeśli trzeba - używaj suchego drewna (15-20% wilgotności) - skontroluj kominek (podciśnienie, szczelność przewodu kominowego, łączenia z przewodem kominowym i wkładu) 11

12 Słabe ogrzewanie, ale ogień wysoki - sprawdź szczelność wkładu - dokładaj przede wszystkim grube polana - sprawdź ciąg kominka (położenie szybra lub moderatora ciągu) Szyba brudzi się bardzo szybko - używaj suchszego drewna - nie używaj zbyt często kominka na zwolnionym biegu - sprawdź stan uszczelek na drzwiczkach Szyba brudzi się częściowo powstają smugi - Przeczyść i sprawdzić dopływy powietrza drugiego obiegu 5. UTRZYMANIE Obowiązkiem instalatora, po sprawdzeniu czy instalacja spełnia wcześniej wymienione wymagania, jest poinformowanie użytkownika, że: - nie może samodzielnie modyfikować wykonania ani sposobu działania instalacji - powinien przestrzegać instrukcji obsługi a w szczególności następujących zaleceń - Osadzanie się kamienia i korozja wnętrza instalacji: każde uzupełnianie instalacji musi być wykonane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji - Szoki termiczne, wybuchy ognia, korozja od strony paleniska: Przy kończeniu pracy wkładu gdy masa paliwa lub komora spalania mają jeszcze wysoką temperaturę, nie wolno nigdy całkowicie zatrzymywać przepływu wody w urządzeniu a tym samym nie wolno odcinać urządzenia przez zamknięcie zaworu zwrotnego ani wprowadzać gwałtownie do płaszcza wody o niskiej temperaturze. Odradza się spuszczania wody z instalacji chyba, że mogłaby ona zamarznąć bez nadzoru w okresie przestoju. W miarę możliwości należy zabezpieczyć taką instalację przed krążeniem w niej powietrza. Używane środki przeciw zamarzaniu muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Należy wykonać dwa czyszczenia mechaniczne rocznie, z czego jedno podczas sezonu grzewczego. Należy przy tym sprawdzić komin i łączenie z przewodem kominowym, aby upewnić się, czy są w dobrym stanie. Firma wykonująca te czynności powinna wystawić certyfikat. Deflektor urządzenia, który może być od góry zabrudzony sadzami musi być zdjęty i wyczyszczony. Elementy z których składa się urządzenie oraz jego szczelność muszą być sprawdzone. Jeśli to potrzebne, należy wymienić uszczelki drzwiczek i szyby. W przypadku anomalii używanie urządzenia jest zabronione. Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić przegląd wkładu i kontrolę instalacji profesjonaliście. Po zakończeniu sezonu grzewczego należy usunąć z wewnętrznych części wkładu wszelkie osady i wyszczotkować wszystkie części. W celu ułatwienia sobie tego zadania można wyjąć wszystkie ruchome części wewnętrzne (ruszt, płotek, deflektor... ) Po odczyszczeniu należy natrzeć wszystkie elementy odpowiednim środkiem konserwującym. Operacja ta nada blask urządzeniu i ochroni go przed rdzą (czynności te należy powtórzyć gdy to konieczne). W tym okresie zalecamy również pozostawienie otwartych dopływów powietrza, aby umożliwić swobodne krążenie powietrza we wkładzie i w przewodzie kominowym. Przy okazji zwracamy szczególną uwagę na urządzenia które nie działają w sposób ciągły (domki letniskowe). W rzeczywistości takie użytkowanie wywołuje zjawisko skraplania, które z kolei przyspiesza zjawisko utleniania. Należy regularnie opróżniać popielnik aby nie nagromadził się popiół, który może zatkać i uszkodzić ruszt paleniska. Należy przy tym uważać na iskry wypadające z żaru gdyż mogą one spowodować pożar. Czyszczenie szyby: Gdy szyba jest zimna należy przetrzeć ją wilgotną gąbką lub szmatką nasączoną specjalnym środkiem. Należy stosować się do instrukcji i zaleceń dołączonych do używanego środka. W urządzeniach wyposażonych w mosiądzowaną fasadę lub akcesoria należy części te czyścić specjalnymi środkami do mosiądzu. Należy unikać spryskiwania tych części płynami do mycia szyb. W zależności od temperatury użytkowania może z czasem dojść do nieznacznej utraty intensywności koloru części mosiądzowanych. W okresie gdy urządzenie nie jest używane, mosiądz również ulega naturalnemu procesowi utleniania. W związku z tym części te należy regularnie konserwować przeznaczonymi do tego środkami. Środki te nie mogą wchodzić w kontakt ze środkami do czyszczenia szyb. Zawiasy niektórych wkładów kominkowych Godin są wyposażone w śruby z końcem stożkowym lub podkładki hamujące. Podczas demontażu drzwiczek należy podkładki wymienić na nowe i założyć oryginalne śruby. CZĘŚCI ZAMIENNE 12

13 Jeśli po wielu latach konieczna okaże się wymiana niektórych części skontaktuj się ze sprzedawcą lub z jakimkolwiek przedstawicielem naszej marki. Przy zamawianiu części zamiennych należy podać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się z tyłu urządzenia, lub z karty gwarancyjnej, którą należy zachować nawet po wygaśnięciu gwarancji. Posiadając te dane oraz naszą dokumentację fabryczną sprzedawca będzie mógł w krótkim czasie dostarczyć wszystkie części zamienne i przystąpić do naprawy w granicach swoich kompetencji. GWARANCJA Gwarancja na instalację będzie skuteczna tylko przy przestrzeganiu reguł sztuki, obowiązujących przepisów, instrukcji montażu i użytkowania wkładu, zaleceń dotyczących izolacji, montażu i użytkowania kominka i wkładu. Należy zachować ostrożność przy doborze i montażu poszczególnych elementów kominka, wyborze materiałów, przestrzeganiu reguł sztuki i zgodności z normami, co zapewni całkowicie bezpieczną instalację. Niniejszy dokument nie uwzględnia wszystkich mogących mieć miejsce przypadków, jak również wszystkich istniejących dokumentów normatywnych i nie zwalnia od stosowania się do nich. W sytuacjach wyjątkowych konsultuj się z producentem. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Przypominamy, że odpowiedzialność producenta ogranicza się do produktu takiego, jaki jest sprzedawany oraz, że odpowiedzialność za instalację i uruchomienie spoczywa w całości na montażyście, który powinien postępować według reguł sztuki i zaleceń instrukcji montażu WAŻNE: Spółka Godin odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wszelkich modyfikacji urządzenia i wszelkich modyfikacji pozostałej instalacji przez użytkownika. W celu stałego polepszania jakości swoich produktów spółka Godin S. A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania urządzeń bez uprzedzenia. 13

Zobacz galerię>

Instrukcje obsługi i montażu

×

1 / 1

❮❯

Instrukcje obsługi i montażu

Drukujemy instrukcje obsługi i montażu mebli w naszej drukarni internetowej. Instukcja obsługi jest nieodzwonym i wymaganym prawem dodatkiem do większości maszyn i urządzeń. Nie zawsze da się wszystkie wymagane informacje zawrzec w ulotce. Wtedy trzeba sięgnąc po booklet, czyli małą książeczkę w oprawie zeszytowej. Zszywki mogą być płaskie, albo oczkowe, pozwalając np na zawieszenie książeczki na gumce, bądź wpięcie w segregator. Nasza firma specjalizuje się w niestandardowyh produktach, do takiej broszury możemy dodać stroną z PCV, kalki, foliowaną okładkę, czy wywiercić otwór, tak by mogła w dowolny sposób być przyłączona do produktu.

Wycena online

Nasze usługi obejmują między innymi druk instrukcji – wykonujemy je na zlecenie producentów urządzeń oraz wyposażenia wnętrz. Każdy z występujących na rynku produktów musi zawierać ulotkę informującą o bezpiecznych sposobach korzystania z niego, a także przedstawiającą wskazówki dotyczące samodzielnego montażu. To ważne, aby była ona czytelna, przystępna dla przeciętnego użytkownika oraz uwzględniała wszystkie niezbędne dane. Sprawdź, dlaczego warto zlecić nam druk instrukcji obsługi i montażu!

Booklet – druk zoptymalizowany do Twoich potrzeb

Niewielkich rozmiarów książeczka w oprawie zeszytowej to nieodłączny element, jeśli sprzedajesz swój produkt – niezależnie, czy są to meble, które klient musi samodzielnie zmontować, urządzenie czy większa maszyna. Taka broszura informacyjna jest wymagana prawem, zapewnia bowiem konsumentowi dostęp do informacji niezbędnych, aby korzystać z danego produktu bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. W naszej ofercie znajdziesz druk instrukcji montażu w formie kilkustronowej książeczki. 

Do łączenia poszczególnych stron wykorzystujemy zszywki oczkowe lub płaskie. Możesz zamówić instrukcję, którą da się wpiąć do segregatora lub zawiesić – specjalizujemy się w realizacji niestandardowych projektów i zawsze uwzględniamy indywidualne wytyczne naszych klientów. 

Dbamy o to, aby każda instrukcja była czytelna – wysokiej jakości nadruki, przejrzyste rozmieszczenie tekstu i ilustracji, widoczne logo Twojej firmy to czynniki decydujące o skuteczności tego elementu. 

Dlaczego warto zaufać właśnie nam?

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam odpowiedzieć na najwyższe wymagania naszych klientów. Doskonale wiemy, jak ważny jest druk instrukcji do mebli czy innych broszur dołączanych do sprzedawanych produktów. Z tego powodu do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zawsze uwzględniając Twoje wskazówki. Zamawiając u nas, masz możliwość wyboru:

  • rodzaju papieru, na którym wykonamy druk instrukcji obsługi czy montażu,
  • formatu broszury – przeważnie jest to A6,
  • liczby stron,
  • czasu realizacji – w szczególnych przypadkach jesteśmy w stanie wykonać zlecenie w trybie przyspieszonym,
  • liczby sztuk.

Podając nam te dane w formularzu online, niezwłocznie otrzymasz wycenę swojego zlecenia – od razu wiesz, ile zapłacisz, bez ukrytych czy niespodziewanych kosztów! Skontaktuj się z nami, a ustalimy szczegóły współpracy. Zleć nam druk instrukcji montażu mebli czy obsługi swojego urządzenia i zyskaj pewność wysokiej jakości oraz atrakcyjnych cen.

Jesteś zainteresowany tym produktem?

Zapytaj o wycenę

Nasz zespół handlowy jest do Twojej dyspozycji. Pomożemy i doradzimy w razie potrzeby!

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Beko Wm 94145w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Beko Wm 94145w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące suszenia Beko Wm 94145w