Instrukcje dotyczące przekazywania Emerson Digitax St Series

Emerson Digitax St Series to seria obecnie dostępnych cyfrowych zdalnie sterowanych zaworów przemysłowych. Zawory te są wyposażone w inteligentny, programowalny system sterowania, który jest zdolny do wykonywania instrukcji względem wielu różnych parametrów. Zawory te są przystosowane do pracy z różnymi typami medium i konfigurowalne w celu dostosowania do wymagań aplikacji. Emerson Digitax St Series dostarcza wysoce precyzyjne sterowanie, co z kolei pozwala na maksymalizację wydajności i zapewnia elastyczność w zakresie zmian i aktualizacji. Instrukcje dotyczące przekazywania tych zaworów obejmują przygotowanie systemu, wstępną konfigurację, instalację i konfigurację komunikacji oraz wszelkie wymagane czynności konserwacyjne.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące przekazywania Emerson Digitax St Series

Od 2022 r. w zakresie sprawozdań budżetowych obowiązują liczne zmiany i nowości. W dniu 21 stycznia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nie jest to nowelizacja. Zostało wydane całkiem nowe rozporządzenie.

Wprowadzone zmiany i nowości dotyczą sporządzania sprawozdań zarówno przez jednostki państwowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich jednostki organizacyjne. Zmianie uległy wzory sprawozdań, instrukcje sporządzania, a także formy ich przekazywania.

Najistotniejszą zmianą jest elektronizacja sprawozdawczości budżetowej JST oraz ich jednostek organizacyjnych. Wykluczono inną formę przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie JST niż forma elektroniczna. Zrezygnowano z przekazywania sprawozdań w formie pisemnej. Minister Finansów nie pozostawił już zarządowi JST wyboru decydowania, w jakiej formie jego jednostki organizacyjne (jednostki obsługujące) będą przekazywały swoje sprawozdania. Wprowadzono przepisy zobowiązujące kierowników jednostek i kierowników jednostek obsługujących do przekazania do zarządu JST sprawozdań jednostkowych w formie dokumentu elektronicznego. Zmiany te miały obowiązywać już w 2022 r. Termin wprowadzenia obligatoryjnego sposobu sporządzania sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego przez te jednostki był nierealny. Postulowano zatem o wydłużenie czasu na dostosowanie sposobu sporządzania i przekazywania sprawozdań o 1 rok. Uwaga ta została uwzględniona. Ostatecznie jednostki organizacyjne JST i jednostki obsługujące będą musiały przekazywać zarządowi JST swoje sprawozdania jednostkowe w nowej formie, tj. tylko i wyłącznie w formie elektronicznej w 2023 r., począwszy od sprawozdań rocznych Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. oraz sprawozdań Rb-30S, Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2022 r.

Niestety, w nowym akcie prawnym nie zostały unormowane wątpliwe dotąd kwestie (np. w zakresie wykazywania przez JST danych w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Należności”). Nie zostały też uwzględnione wszystkie uwagi zgłaszane w ramach uzgodnień międzyresortowych (m. in. w zakresie doprecyzowania zapisów w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień... ”). W związku z tym już pojawiają się różne wątpliwości.

Przy każdym paragrafie rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora, wskazujący na najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia (z 9 stycznia 2018 r. ) oraz ich zastosowanie w praktyce.

Dopełnieniem Poradnika jest Ściąga księgowego - Zmiany i nowości w sprawozdawczości budżetowej w 2022 r. - zestawienie.

1. Najważniejsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Minister Finansów 11 stycznia 2022 r. wydałrozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U.z 2022 r. poz. 144). Po 4 latach został wydanycałkiem nowy akt. Zastąpił on dotychczasowe rozporządzenieMinistra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. Prawo oświatowe i posiadające dochody własne. Sprawozdanie Rb-27

W instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-27uaktualniono zapisy dotyczące kolumny "Potrącenia i innezmniejszenia dochodów". Zmiana ta ma związek z uchyleniemopłaty komorniczej na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z 4lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym wadministracji oraz niektórych innych ustaw (w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Prawo oświatowe i posiadające dochody własne,

2) doprecyzowanie dotychczasowych regulacjidotyczących sprawozdań o stanie środków finansowych na rachunkachbankowych państwowych jednostek budżetowych i urzędówskarbowych.

Ponadto konieczne były inne liczne zmianyi nowości wynikające z:

● potrzeby uaktualnienia przepisów w związku zuchyleniem przepisów regulujących opłatę komorniczą,

wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. rozporządzenia MinistraFinansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacjidochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środkówpochodzących ze źródeł zagranicznych () w zakresie dodania paragrafów 479-480 winstrukcji sprawozdania Rb-70 w odniesieniu do wynagrodzeńnauczycieli,

● utraty wartości informacyjnej danychprezentowanych w kolumnie 2a sprawozdania Rb-PDP dotyczących kwotspłaconych w okresie sprawozdawczym wynikających z decyzji wydanychw latach poprzednich i wykazanych w tych latach w kolumnie

● potrzeby ujednolicenia w obszarze jednosteksektora finansów publicznych ujmowania dochodów wykonanych,

● utraty istotności informacyjnej danychprezentowanych w kolumnie "Dochody otrzymane" sprawozdaniaRb-27S,

● potrzeby dostosowania przepisów w zakresiesprawozdań Rb-27S w związku z przepisami ustawy z 26 października1982 r. 174. 0001119, USTAWA-z-dnia-26-pazdziernika-1982-r-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alkoholizmowi. html" target="_blank" title="USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" onclick="dataLayer. push({ 'event': 'ilexevent', 'eventCategory': 'Dodatki w artykule', 'eventAction': 'Śródlinki'})">o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(), wprowadzającymi opłaty, które w wysokości50 stanowią dochód gmin, na terenie których jest prowadzonasprzedaż napojów alkoholowych,

● potrzeby pozyskiwania danych na potrzeby SMUP,którego celem jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemumonitorowania usług publicznych świadczonych przez JST wPolsce,

● doświadczeń ostatnich kilku lat i zgłaszanychprzez dysponentów niejasności w zakresie budżetu środkóweuropejskich dotyczących rozliczania zwrotów wykazywanych wsprawozdaniu Rb-28UE.

Oto pełna treść nowego rozporządzeniaw sprawie sprawozdawczości budżetowej wraz zkomentarzem.

[Tytuły podane przy poszczególnychparagrafach, ujęte w klamrach, pochodzą od redakcji PRB].

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (, z późn. 1) zarządza się, conastępuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres rozporządzenia]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje sprawozdań, formy i sposoby ichsporządzania oraz terminy przekazywania sprawozdań:

a) z wykonania budżetów jednostek samorząduterytorialnego,

b) z wykonania planów finansowych jednostekbudżetowych,

c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o którychmowa w art. 11a, art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansachpublicznych",

d) z wykonania planów finansowych samorządowychzakładów budżetowych,

e) z wykonania planów finansowych agencjiwykonawczych,

f) z wykonania planów finansowych instytucjigospodarki budżetowej,

g) z wykonania planów finansowych państwowychfunduszy celowych,

h) o stanie środków finansowych na rachunkachbankowych jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostekbudżetowych i urzędów skarbowych,

i) z wykonania planów finansowych ZakładuUbezpieczeń Społecznych;

2) jednostki obowiązane do sporządzaniaposzczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, orazodbiorców tych sprawozdań;

3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań wzakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwiepubliczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przezpodmioty sektora finansów publicznych.

KOMENTARZ: Wskazanoszczegółowo, co określa rozporządzenie.

W ust. 1 lit. c dodano odniesienie doart. 11a ustawy o finansach publicznych. Artykuł 11a stanowipodstawę dla państwowych jednostek budżetowych do gromadzenia nawydzielonym rachunku dochodów ściśle określonych w ustawie.Wprowadzona zmiana wynika z nałożenia obowiązków sprawozdawczych naPrawo oświatowe i posiadające dochody własne (kwartalnesprawozdanie Rb-34). Obecnie sprawozdania w tym zakresiesporządzają tylko:

● placówki gromadzące na wydzielonymrachunku bankowym dochody wskazane w art. 163 ustawy o finansachpublicznych (kwartalne sprawozdanie Rb-34PL),

● samorządowe jednostki budżetowe ijednostki obsługujące gromadzące na wydzielonym rachunku bankowymdochody wskazane w art. 223 ustawy o finansach publicznych(kwartalne sprawozdanie Rb-34S).

Kwartalne sprawozdania Rb-34 po razpierwszy trzeba będzie sporządzić za I kwartał 2023 r. h dodano, że chodzirównież o sprawozdania o stanie środków finansowych na rachunkach

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) placówka - jednostkę budżetowąmającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

2) samorządowa jednostkabudżetowa - odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzkąjednostkę budżetową;

3) zarząd jednostki samorząduterytorialnego - odpowiednio wójta (burmistrza, prezydentamiasta), zarząd powiatu, zarząd województwa lub zarząd związku;

4) przewodniczący zarządu jednostkisamorządu terytorialnego - odpowiednio wójta, burmistrza,prezydenta miasta, starostę, marszałka lub przewodniczącego zarząduzwiązku;

5) dysponenci środków budżetupaństwa - dysponentów, o których mowa w przepisachwydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;

6) klasyfikacja budżetowa -klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.39 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;

7) koniec okresu sprawozdawczego lub dzieńkończący rok sprawozdawczy - ostatni dzień okresusprawozdawczego, dzień poprzedzający zmianę formyorganizacyjno-prawnej, a także dzień zakończenia likwidacji;

8) państwa członkowskie EFTA -państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA);

9) kierownik jednostkiobsługującej - kierownika jednostki obsługującej, o którejmowa odpowiednio w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym ( i 1834), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. osamorządzie powiatowym ( oraz z 2021 r. 1038 i 1834) i ustawie zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( oraz z 2021 r. 1038 i 1834).

KOMENTARZ: W zakresiepodanych definicji nie wprowadzono żadnych zmian. Uaktualnionojedynie publikatory aktów prawnych.

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań

§ 3. [34 rodzaje sprawozdań oraz numeryzałączników stanowiących wzory]

Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:

1) Rb-23 - sprawozdanie o stanieśrodków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych;wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 dorozporządzenia;

2) Rb-23PL - sprawozdanie zrozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowizałącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Rb-24 - sprawozdanie o stanieśrodków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych; wzórsprawozdania stanowi załącznik nr 3 do

4) Rb-27 - sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowizałącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) Rb-27PL - sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdaniastanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) Rb-27UE - sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetu środków europejskich; wzórsprawozdania stanowi załącznik nr 6 do

7) Rb-27S - sprawozdanie zwykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostkibudżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdaniastanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) Rb-27ZZ - sprawozdanie zwykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkomsamorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowizałącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) Rb-PDP - sprawozdanie zwykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu;wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do

10) Rb-28 - sprawozdanie zwykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowizałącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) Rb-28PL - sprawozdanie zwykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdaniastanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) Rb-28 Programy - sprawozdaniez wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programówrealizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE orazniepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwaczłonkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację WspólnejPolityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr12 do rozporządzenia;

13) Rb-28 Programy WPR -sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresieprogramów realizowanych ze środków...

Znaleziono około 17 wyników dla: pilot emmerson instrukcja

 • Pilot Emmerson RU 25 - jak zaprogramować??

  WitamMam pilota emmerson ru25 ale niestety gdzieś mi wcięło instrukcje i kodymam prośbę jak mam zaprogramować tego pilota??albo jak ktoś ma linka gdzie jest taka instrukcja

  Inne Serwis 28 Sie 2008 16:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 7163

 • SHARP LC-42SB55E + pilot Emmerson U-1

  Witam wszystkich.Posiadam wiekowy TV SHARP LC-42SB55E, niestety bez pilota.Próbuję wykorzystać uniwersalny pilot Emmerson U-1.Żaden z kodów, które znalazłem w instrukcji pilota + kilka innych nie działą.Czy ktoś z Was może mi pomóc?

  RTV ustawienia eksploatacja 14 Lis 2018 20:14Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1245

  Telewizor SONY - pilot EMMERSON U-1

  Cześć, wyciągnąłem telewizor z pudła, który leżał sobie już jakiś czas na strychu. Był on w naprawie, a oryginalny pilot zginął, przez serwisem pilot Emmerson u-1 był z nim zestrojony, po spaleniu zasilacza i naprawie całe menu jest od początku, muszę wpisać kod blokady w telewizorze, ale nie mam łączności...

  RTV Użytkowy 06 Sty 2016 21:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1776

  Dekoder LTC a pilot Emmerson U-10

  Witam, wpadł mi w ręce nowy pilot uniwersalny Emmerson u-10. Czy jest możliwość zaprogramowania tego pilota pod dekoder multisat LTC hd 302/ 303? W instrukcji pilota nie występuje ta firma, w instrukcji dekodera jest informacja Pilot: NEC (38kHz). Na połamanym pilocie od dekodera na obudowie jest nazwa...

  26 Wrz 2014 00:33Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6774

  Uniwersalny pilot Emmerson RU3 - jak dostroić, zaprogramować

  Nie mogę znaleźć instrukcji obsługi tego pilota Emmerson RU37. Jak go dostroić do telewizora? Bo stary pilot się popsuł i ten chcę dopasować do TV.

  22 Gru 2014 14:32Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2124

  Emmerson - Szkukam kodów i instrukcji do pilota Emmerson U10

  Witam. Szukam instrukcji programowania pilota uniwersalnego Emmerson U10 i listę kodów do niego. Potrzebuję zaprogramować tego pilota do TV Philips (kineskopowy) kodem z listy lub wyszukać dla niego na tym pilocie właściwy kod. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

  TV Szukam 08 Mar 2019 13:50Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3156

  Pilot Emmerson U-15 poszukuję instrukcji.

  Zwróciłem się o pomoc do dystrybutora i otrzymałem instrukcję obsługi oraz listę kodów obsługiwanych urządzeń. Instrukcja dotyczy modeli Emmerson U-15 oraz U-55. Pozostawiam dla następnych potencjalnych poszukujących.

  07 Kwi 2020 05:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1470

  Uniwersalny pilot do telewizora

  Witam, zapodałem uniwersalny pilot do telewizora. Pilot firmy Thomson oznaczenie szczegółowe 21MH15CL Type 630/TX807, pilot Emmerson RU35. Programuje według instrukcji, wpisuję kody i nie działa. Może jakieś propozycje? Sugestie? Bawił się tym ktoś? Pozdrawiam.

  TV Serwis 15 Lip 2006 20:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3393

  Czy uda się naprawić tuner SHARP XL-E12 i dlaczego pilot uniwersalny nie działa?

  1. Trafił w moje ręce bez pilota. Mam piloty uniwersalne: starszy Emmerson z trzycyfrowymi kodami i nowy Emmerson z czterocyfowymi kodami. Szukanie automatyczne ani wpisywanie kodów nie przynosi efektu.Czy możliwe jest uszkodzenie odbiornika IR? Czy to się często zdarza?2. Ponadto nie działa strojenie...

  Początkujący Naprawy 05 Gru 2022 09:10Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 444

  Instrukcja (PL) pilot U-1

  Uniwersalny pilot do TV emmerson U-1

  Inne Instrukcje obsługi 27 Lis 2015 22:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2259

  Pilot uniwersalny a dekoder "Cyfrowego Polsatu" - nie chcą współpracow

  ps. czy naprawdę nie ma żadnego sposobu że nauczyć tego pilota kontaktowania się z dekoderem Cyfrowego Polsatu??Czytałeś łaskawie?Ciężko zajrzeć do instrukcji i użyć automatycznego wyszukiwania?u-26-instrukcja-pl. pdf

  SAT Początkujący 23 Cze 2017 22:19Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5784

  HYUNDIA DVB4h 331 PVR - tuner DVB-T, kod do pilota uniwersalnego.

  Witam. Poszukuję kodu do pilota uniwersalnego(uczącego) kod do tunera HYUNDIA DVB4h 331 PVR. Gdzie mogę go znaleźć?. W instrukcji pilota nie widnieję kod:(Piloty jakie posiadam:Emmerson U-14LP-20

  Początkujący Elektronicy 19 Mar 2013 13:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1470

  Grundig GDP 9425 - kilka pytań. Pilot, odtwarzanie DivX...

  Witam serdecznie.Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.Chciałbym uzyskać więcej info na temat ww. odtwarzacza dvd.Pierwsze moje pytanie dotyczy pilota do tego sprzętu. Niestety oryginalnego nie posiadam a mam programowany tzw uniwersalny RU 26 firmy Emmerson niestety w instrukcji pilota...

  DVD/VCR/Kamery Początkujący 28 Lip 2009 20:48Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2255

  Pilot do Sony str-db 930qs

  Jeżeli masz dostęp do oryginalnego pilota to spróbuj wykonać przyuczenie EMMERSON-a U-25 zgodnie z instrukcją.

  Audio Początkujący 01 Lis 2017 12:29Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 744

  Pilot uniwersalny Emmerson RU26 instrukcja PL i EN

  Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego - Emmerson RU26 (polska/angielska)

  28 Gru 2011 22:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4292

  Instrukcja (kodów) do pilota uniwersalnego Emmerson RU14

  Google nie zna U14przypuszczam że b podobnie się obsługuje:

  28 Sty 2017 20:57Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 9660

  instrukcja obsługi i tabele kodów do pilota uniwersalnego Emmerson U1 (Pl, Eng. )

  Dzięki w imieniu swoim i na pewno innych posiadaczy tego znamienitego pilota. :)Kody nigdzie indziej nie ma.Oprócz instrukcji:/

  22 Lip 2020 19:50Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 33309

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Udoskonalone opakowania naszych produktów z zakresu konektyki RTV dzięki dofinansowaniu z funduszy UE. Wszystkie nasze przewody i akcesoria są pakowane w mocne, trwałe i elastyczne opakowania z dwustronnego blistra. Opakowania są w całości wykonywane w naszej firmie z wykorzystaniem nowoczesnej linii produkcyji. Usługa kompleksowego wykończenia opakowań: usługę uruchomiono w wyniku dotacji z WRPO działanie 1. 2.

Osoby i firmy zainteresowane wykonaniem opakowań zapraszamy do współpracy.

Instrukcje dotyczące przekazywania Emerson Digitax St Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące przekazywania Emerson Digitax St Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące przekazywania Emerson Digitax St Series