Księga danych technicznych 2mag 90221

Księga danych technicznych 2mag 90221 to narzędzie do magazynowania i wyświetlania danych technicznych produktów i komponentów. Narzędzie to ma wbudowany przeglądarkę, która pozwala użytkownikom na szybkie przeszukiwanie i wyświetlanie danych technicznych. Księga danych technicznych 2mag 90221 jest wyposażona w interfejs użytkownika, który pozwala na wygodne wprowadzanie i edytowanie informacji, a także zapewnia bezproblemową integrację z systemami ERP i innymi systemami informatycznymi. Narzędzie to jest wyposażone w szereg funkcji, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę danych. Księga danych technicznych 2mag 90221 jest idealnym narzędziem dla wszystkich, którzy potrzebują wygodnego, wydajnego i bezpiecznego narzędzia do magazynowania i przeglądania danych technicznych.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych 2mag 90221

Wózki widłowe podlegają pełnej formie dozoru technicznego1. Oznacza to konieczność przeprowadzania okresowych kontroli przez właściwą jednostkę podległą UDT. W związku z przepisami dot. dozoru technicznego2, wykonywanie kontroli przez jednostki dozoru nie zwalnia jednak eksploatującego z odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń. W praktyce, oprócz codziennego dbania o sprzęt, istnieje więc też prawny obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji eksploatacyjno-serwisowej.

Księga rewizyjna UDT

Każde urządzenie poddane badaniom technicznym UDT przed rozpoczęciem pracy, otrzymuje w momencie zakończenia procesu rejestracyjnego unikalną księgę rewizyjną. W dużym uproszczeniu można by ją nazwać “dowodem rejestracyjnym wózka widłowego”. Użytkowanie maszyny bez takiego dokumentu i aktualnych, corocznych badań technicznych naraża nas w razie kontroli na poważne konsekwencje prawne oraz finansowe. Każdy przedsiębiorca używający wózka widłowego powinien zadbać o proces rejestracyjny i uzyskanie tego dokumentu. Informacje zawarte w księdze rewizyjnej to między innymi:

  • Dokumentację techniczną,
  • instrukcję obsługi,
  • protokoły z badań okresowych wózka,
  • decyzję UDT o dopuszczeniu do eksploatacji lub nie,
  • dziennik konserwacji wózka,
  • deklarację zgodności,
  • informacje o wózku – numer ewidencyjny wózka,
  • informacje o użytkowniku wózka.

Jak “wyrobić” księgę rewizyjną?

Zdobycie dokumentu jest równoznaczne z otrzymanie zezwolenia na eksploatację. W celu uzyskania takiej permisji musimy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego(wzory formularzy są dostępne na https://www. pl/formularze). Ogromny wpływ na pozytywne rozpatrzenie ma przedstawienie kompletnej dokumentacji. W jej zakres wchodzą: instrukcja obsługi i specyfikacja techniczna producenta, schematy układów hydraulicznego i elektrycznego, certyfikat pochodzenia oraz dokumenty rejestracji (w przypadku urządzenia nowego) lub kopia dokumentacji rejestracyjnej wcześniejszego właściciela (w przypadku wózka używanego).

Inne niezbędne dokumenty

Oprócz księgi rewizyjnej każdy wózek widłowy musi posiadać także dziennik konserwacji o którym można dowiedzieć się więcej tutaj) Zgodnie z przepisami BHP3 dobrą praktyką jest także sporządzanie codziennych raportów technicznych wózka widłowego. Pozwalają one na ciągły nadzór i wyłapywanie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu urządzenia bez konieczności codziennego kontrolowania maszyny przez wykwalifikowanego w zakresie konserwacji pracownika. Zapisane w raporcie uwagi techniczne mogą być też wskazówką do przeprowadzenia napraw przed wystąpieniem właściwej awarii.

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. ws. warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (załącznik nr 1, poz. 36),
Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., (art. 2, pkt. 3),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (§ 5).

Prev

Okresowy przegląd regałów

Okresowy przegląd regałów

Czy regularnie przeprowadzasz bieżące przeglądy systemów regałowych?

Next

Dziennik konserwacji wózka widłowego

Dziennik konserwacji wózka widłowego

Obowiązkowa dokumentacja - jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu eksploatujący pisemnie lub za pośrednictwem portalu eUDT zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację. Przed wydaniem takiej decyzji inspektor dozoru technicznego wykonuje, w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę, czynności dozoru technicznego m. in. :

  • dokonuje badania stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania,
  • przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.

Po wykonaniu badania inspektor sporządza protokół wykonania czynności dozoru technicznego, którego odbiór potwierdza podpisem przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona. 

Od 04. 10. 2021 w przypadku badań odbiorczych lub czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację Urząd Dozoru Technicznego będzie wydawał dokumenty (protokoły i decyzje) wyłącznie w formie elektronicznej i udostępniał je na platformie eUDT (eudt. pl). Dla Eksploatujących niekorzystających z portalu będą przygotowywane wydruki oryginalnych dokumentów elektronicznych i odsyłane pocztą po badaniu wraz z dokumentacją urządzenia w formie papierowej o ile taka została przedłożona.

Przedsiębiorca, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki do sprawnego ich wykonania oraz przechowywać zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia technicznego, zwany „księgą rewizyjną urządzenia".

Wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu

Jak możesz złożyć wnioski i druki

1. Zachęcamy do składania wniosków online - jest to najszybszy sposób złożenia i otrzymania dokumentów.

Tutaj złożysz wniosek o określenie warunków przyłączenia:

Wniosek o warunki przyłączenia
(dla klientów indywidualnych)

Tutaj złożysz zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji:

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online

Tutaj pobierzesz oświadczenie o możliwości przyłączenia do 180 kW

Oświadczenie o możliwości przyłączenia do 180 kW

2. Wypełnione wnioski i druki wraz z załącznikami możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja. pl

3. Wypełnione i podpisane wnioski i druki wraz załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S. A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowicezłożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Księga danych technicznych 2mag 90221

Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych 2mag 90221

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych 2mag 90221