Techniki informacyjne Fujitsu Ao G09lecan

Fujitsu Aō G09lecan to technika informacyjna stosowana przez firmę Fujitsu. Jest to system informatyczny, który jest stosowany w firmie Fujitsu do tworzenia i przechowywania informacji w sposób wydajny i bezpieczny. System opiera się na wielokrotnym użyciu algorytmów szyfrowania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. System Fujitsu Aō G09lecan zapewnia również wiele rozwiązań dla tworzenia systemów informatycznych, takich jak systemy analityczne, systemy raportowania i wiele innych. Dzięki temu systemowi informatycznemu firmy mogą tworzyć wydajne i bezpieczne systemy informatyczne, które są w stanie przechowywać, przekształcać i udostępniać informacje bezpiecznie.

Ostatnia aktualizacja: Techniki informacyjne Fujitsu Ao G09lecan

(1)

dr hab. Michał Goliński

Katedra Informatyki Gospodarczej, Kolegium Analiz EkonomicznychSzkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informacja i techniki informacyjne

jako przyczyna zmiany

WPROWADZENIE

Teraźniejszość nacechowana jest bezprecedensowym – zarówno ze względuna zakres, jak i tempo – procesem przemian techniki i technologii. Życiewspół-czesnego człowieka staje się coraz bardziej uzależnione od złożonych systemówtechnicznych. Fundamentalnym elementem większości takich systemówsą techniki informacyjne (ICT), których cechą charakterystyczną jest stały idy-namiczny rozwój, mający często charakter wywrotowy (disruptive techno-logies).

Powszechność ICT powoduje, że zachodzące przemiany nie ograniczają siędo branży informacyjnej, lecz dotyczą coraz szerszych obszarów techniki,go-spodarki i społeczeństwa. Celem artykułu jest skrótowe wyjaśnienie znaczeniatechnik informacyjnych jako jednej z głównych przyczyn zmian wewspółcze-snym świecie. Przeanalizowane zostaną zarówno pozytywne, jak i negatywnezjawiska wywoływane przez ICT.

ROSNĄCA ROLA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Oleński zwraca uwagę na rosnącą infrastrukturalizację1

współczesności.Na-sza cywilizacja staje się coraz bardziej zależna od poziomu rozwoju iniezawod-ności różnego rodzaju infrastruktur. Determinują one szanse i zagrożeniarozwo-jowe współczesnego świata, na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Charakter tegosprzężenia może być zarówno dodatni jak i ujemny (rys. 1).

Infrastrukturą o rosnącym znaczeniu jest infrastruktura informacyjna.We-dług Oleńskiego w jej skład wchodzą: normy informacyjne, zasoby informacji,systemy informacyjne, instytucje informacyjne oraz struktury organizacyjnei urządzenia techniczne (rys. 2). Dla Lubacza i Galara infrastrukturain-formacyjna współczesnej cywilizacji to: złożenie wszystkich tkanek informacyj-nych, będących składnikami wszystkich współistniejących infrastruktur

aplika-1

J. Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet War-szawski, Warszawa 2006, s. 13.

(2)

cyjych2 (rys. 3). Autorzy ci podkreślają rosnącą dominację tkanki informacyjnejw większości infrastruktur aplikacyjnych.

Rys. 1. Charakter zależności pomiędzy rozwojem

społeczno-gospodarczym a rozwojem systemów infrastrukturalnych

Źródło. opracowanie własne na podstawie J. Oleński, Infrastruktura…, s. 14.

Rys. 2. Infrastruktura informacyjna według Oleńskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Oleński, Infrastruktura informacyjna…, s. 271. 3. Infrastruktura informacyjna według Lubacza i Galara

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Lubacz, R. Galar, Infrastruktura informacyjna…, s. 59.

2

J. Galar, Infrastruktura informacyjna i okolice [w:] W drodze do społeczeństwa

informacyjnego, red. J. Lubacz, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 1999,

(3)

ZNACZENIE INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ

Znaczenie infrastruktury informacyjnej wynika z roli, jaką obecnieodgry-wają informacja i techniki informacyjne. Współczesnej gospodarki nie da sięwyjaśnić i kształtować bez uwzględnienia w teorii ekonomii informacji jakopodstawowej kategorii ekonomicznej3. Główną przyczyną tego zjawiska jestinformacyjny charakter postępu technicznego i organizacyjnego4. Przejawia się on następująco (rys. 4):

 proces tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnychuwarun-kowany jest dostępem do stale rosnących zasobów informacyjnych,

 pomyślna realizacja takich rozwiązań generuje nowe informacje,powiększają-ce dotychczasowe zasoby informacji,

 ich wdrożenie także uwarunkowane jest dostępem do rosnącej ilościinfor-macji,

 stale rosnące zasoby informacyjne powodują szybką popularyzację, a wkon-sekwencji także deprecjację wdrożonych rozwiązań, skutkujące popytem naopracowanie rozwiązań jeszcze nowocześniejszych.

Rys. 4. Informacyjny charakter postępu technicznego

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu J. Oleński, Ekonomika informacji…, s. 33/34, 274, 281–283.

3

J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 36.

4

(4)

Podstawą techniczną omówionych wyżej zjawisk jest zbiór powiązanych –a obecnie podlegających także coraz silniejszemu procesowi konwergencji –technik informacyjnych. Przenikają one do wszystkich praktycznie dziedzinwspółczesnego życia zmieniając wiele w sferze społecznej, gospodarczej ipoli-tycznej. Trzy spośród technik informacyjnych stały się – w wynikuniespo-tykanego dotąd tempa popularyzacji – nieusuwalnym elementemwspółczesno-ści. Traktując dość umownie podane przedziały czasowe możemy powie-dzieć, że lata 80. XX w. to dekada komputerów osobistych, lata 90. dekadaIn-ternetu, a początek XXI wieku to dekada telefonii komórkowej. Szczególnie taostatnia rozprzestrzeniała się w tempie nieporównywalnym do żadnejpoprzed-niej techniki.

TECHNIKI INFORMACYJNE

JAKO PRZYCZYNA ZMIANY

Szerokie spektrum zastosowań ICT spowodowało głębokie przemianywszystkich praktycznie form ludzkiej aktywności. ICT zmieniły i zmieniająprocesy gospodarcze współczesnego świata. Trudno dziś wyobrazić sobie firmęjakiejkolwiek branży niewykorzystującą na co dzień technik informacyjnych.Przemianom ulegają wewnętrzne struktury organizacyjne przedsiębiorstw,łań-cuchy logistyczne i kanały sprzedaży. Zmienia się charakter walkikonkurencyj-nej wewnątrz istniejących branż, ale także istniejący w gospodarcedotych-czasowy porządek branżowy. Powstają nowe branże, produkty i usługioferowa-ne na nowych rynkach przez nowych i dotychczasowych konkurentów.Prze-mianom ulega także szeroko pojęta sfera administracji. Urzędy centralne iorga-ny samorządowe coraz intensywniej wykorzystują ICT dla restrukturyzacjiswych wewnętrznych procesów i sposobów kontaktu z obywatelami ipodmio-tami gospodarczymi. Ludzie zmieniają zarówno swoje dotychczasowe wzorcekonsumpcyjne i sposoby wydawania pieniędzy, jak i style życia orazzacho-wania. ICT są przyczyną istotnych przemian we wszystkich rodzajachaktywno-ści ludzkiej.

ICT dobrze pasują do schumpeterowskiej koncepcji twórczej destrukcji –jest przecież przyczyną powstawania nowych i upadku starych przedsiębiorstw,produktów, rynków i całych branż gospodarki. Charakterystyczna dla ICTnieli-niowość i niepredyktywność rozwoju technologicznego jest przyczynągwałtow-nych zmian skutkujących powstawaniem nowych szans i okazji biznesowychwykorzystywanych często przez małe, innowacyjne firmy, a niezauważanychprzez dominujące na rynku wielkie koncerny. Wczorajsi innowatorzy stają sięniekiedy wielkimi korporacjami, które przestają z czasem być innowacyjnei mogą nie docenić lub nie zauważyć kolejnego, nadchodzącego przełomu, któryzostanie wykorzystany przez kolejną małą i innowacyjną firmę. Analizując

(5)

po-rażki firm ICT można mieć wrażenie, że główni gracze rynkowi mają niemniej-sze trudności ze zrozumieniem specyfiki rozwojowej branży niż użytkownicyICT z pozostałych sfer gospodarki5

.

Dobrym przykładem na to jak trudno jest prognozować rozwój technikin-formacyjnych, tempo ich popularyzacji i ich skutki społeczno-gospodarcze jesttelefonia komórkowa. W 1991 roku Komisja Europejska prognozowała na rok2000 w Europie 18 milionów abonentów6, według szacunków ekspertów z 1994 roku miało to być już 40 milionów7. W rzeczywistości w 2000 roku w Europie było blisko 500 milionów abonentów. Oznacza to, że prognoza stworzona bliskodekadę wcześniej myliła się 28 razy, a ta stworzona trzy lata później 12, 5 raza.Fałszywe prognozy są w tym obszarze raczej regułą niż wyjątkiem8Jak zauważa Ceruzzi9

, rozwój komputerów po roku 1945 jest historią ludzi,którzy potrafili w krytycznych momentach redefiniować podstawy tej technikii jej dotychczasowe paradygmaty. Dzięki nim informatyka otwierała się na nowezastosowania, nowe rynki i nowe zjawiska społeczne. Od momentu swegopo-wstania technika komputerowa ulegała ciągłym zmianom, wielokrotnieredefi-niując swoją istotę. Swą karierę komputery zaczęły jako kalkulatory dozastoso-wań naukowych budowane w sposób rzemieślniczy. Eckert i Mauchly(UNIVAC) zmienili je w produkowane masowo produkty rynkowe i maszynydo przetwarzania danych. Wprowadzenie minikomputerów, przetwarzaniaw czasie rzeczywistym i pracy interaktywnej umożliwiło symbiotycznąwspół-pracę użytkownika ze sprzętem. Popularyzacja mikrokomputerów uczyniłaz komputera narzędzie codziennej pracy, które posiadać i użytkować możekaż-dy. Graficzny interfejs użytkownika uczynił z komputera instrument nie tylkoużyteczny, ale także przyjazny i po prostu fajny. Rozwój oprogramowaniastan-dardowego uczynił z komputerów osobistych platformę, na której możnauru-chamiać programy spełniające najróżniejsze potrzeby informacyjne użytkownikaw sposób prosty i stosunkowo niedrogi. Powstanie i rozwój Internetu uczyniłoz komputera platformę dostępową do globalnych zasobów informacyjnych.Po-stępujący proces konwergencji informatyki, telekomunikacji, mediów

elektro-5 Spektakularne porażki branży ICT zostały interesująco opisane [w:] M. R. Chapman, Gdyby głupota miała skrzydła – Najsłynniejsze katastrofy marketingu HIGH-TECH, Helion, Gliwice

2008.

6

E. Bendyk (1991), Komórkowe szaleństwo, artykuł z 18. 05. 2007, www. polityka. pl, (dostęp 2009. 09. 23).

7

N. N., Komórek przybywa, „Gazeta Wyborcza” nr 100, wydanie z dnia 29. 04. 1994.

8

Historia ICT obfituje w nietrafne przewidywania i prognozy formułowane przez ważnepo-stacie branży. Można tu choćby przypomnieć przypisywane Kenowi Olsenowi, prezesowi izało-życielowi Digital Equipment Corporation (DEC), stwierdzenie z 1977 roku: Nie ma żadnego

powodu, aby ktokolwiek chciał mieć komputer w domu. 9

P. Ceruzzi, History of Modern Computing, MIT Press, Cambridge 2003, s. 14, porównaj także: H. D. Hellige, Geschichten der Informatik: Visionen, Paradigmen, Leitmotive, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004.

(6)

nicznych i treści cyfrowych sprawił, że komputer stał się multimedialnymcen-trum pracy i rozrywki wyposażonym w coraz doskonalsze możliwościkomuni-kacyjne.

ICT zmieniają struktury branż, gospodarek narodowych i całegoświatowe-go systemu światowe-gospodarczeświatowe-go. Uznaje się je za istotny czynnik przemian wkonku-rencyjności państw i ważny bodziec rozwoju gospodarczego i wzrostuproduk-tywności10

Powszechność zastosowań ICT powoduje, że ich oddziaływanie znaczniewykracza poza obszar gospodarki. Techniki informacyjne są ze swej naturytechnikami ogólnego przeznaczenia i jako takie mogą być wykorzystywanew szerokim spektrum ludzkich aktywności. Spowodowało to powstanie nowychwzorców kulturowych i nowych wzorców zachowań. Szczególnym przemianomulegają formy komunikacji międzyludzkiej, którą trudno dziś sobie wyobrazićbez tak oczywistych już dziś zastosowań jak telefon komórkowy, czy pocztaelektroniczna.

Rys. 5. Wzajemne związki pomiędzy rozwojem ICT, wzrostem gospodarczym a rozwojem ludzkim

Źródło: Human Development Report 2001 – Making new technologies work for human

develop-ment, UNDP, Oxford University Press, Inc., New York 2001, s. 28. 10

Przypomnieć jednak należy także głosy kwestionujące korzystny wpływ ICT naproduk-tywność. Dobrym przykładem jest tu wielka dyskusja wokół problematyki paradoksuproduktyw-ności, wywołana słynnym stwierdzeniem Roberta Solowa z 1987 roku: Komputery widać

wszę-dzie, tylko nie w statystykach produktywności [za:] R. Solow, Interview with Robert Solow, The

(7)

ICT przypisuje się także korzystny wpływ na rozwój warunków życialudz-kości. Techniki informacyjne oddziaływają tu dwutorowo. W sposóbbezpośred-ni polepszają warunki życia poprzez umożliwiebezpośred-nie włączebezpośred-nia się do światowegosystemu gospodarczego ludziom pozbawionym dotąd takiej możliwości orazpoprzez wspieranie postępu w dziedzinach takich jak: medycyna, komunikacja,rolnictwo czy energetyka. Oddziaływanie w sposób pośredni dokonuje siępo-przez stymulację wzrostu gospodarczego generującego zasoby pozwalająceza-spokajać najróżniejsze potrzeby społeczne. Wzajemne związki pomiędzyrozwo-jem ICT, wzrostem gospodarczym a rozworozwo-jem ludzkim przedstawia rys. 5.

Pojawiają się także nowe problemy i zagrożenia o charakterze społecznym.Często mówi się o tak zwanej luce cyfrowej lub wykluczeniu cyfrowym (digitaldivide, digital exclusion) mającym wyznaczać nowe podziały społeczne na tych,którzy mają dostęp do informacji i tych, którzy są takiego dostępu pozbawieni11Innym często podnoszonym (i zdaniem autora mającym bardziej bezpośrednizwiązek z ICT) problemem jest tzw. zatrucie informacyjne (information overlo-ad) – próba opisu i skwantyfikowania problemów wynikających z – rzeczywi-stego przecież i odczuwanego na co dzień – nadmiaru informacji, z którymje-steśmy konfrontowani w naszym codziennym życiu.

Telekomunikacja, a później informatyka praktycznie od początku swegopowstania silnie oddziaływały na środowisko, w którym funkcjonowały. Procesten uległ intensyfikacji wraz z popularyzacją komputerów osobistych,przyspie-szył wraz z rozpowszechnieniem się Internetu, a wyjątkowej dynamiki nabrałwraz z powszechnością telefonii komórkowej. Stale rosną liczba użytkownikówusług informacyjnych, przychody branży informacyjnej i jej wydatkiinwesty-cyjne (rys. 6). Dynamikę rozwoju ukazują dane dotyczące liczby punktówdo-stępowych do usług telekomunikacyjnych w krajach członkowskich. Naniewie-le ponad 1 mld mieszkańców tych krajów przypadało w 2007 roku 1, 6 mldabo-nentów usług stacjonarnych, komórkowych i szerokopasmowych a na jedenpunkt dostępowy z roku 1980 przypadało siedem takich punktów w roku 200712Rosnąca dostępność usług telekomunikacyjnych przestała być domenąpań-stw rozwiniętych. Szczególnie przyczyniła się do tego telefonia komórkowadostępna często także na obszarach pozbawionych jakiejkolwiek innej

infra-11 Sceptycyzm autora w stosunku do pojęcia luki cyfrowej wynika z braku przekonania co do

nowego charakteru tego zjawiska i jego bezpośredniego związku z rozwojem ICT. Jest to raczejkolejna postać wykluczenia grup społecznych, a nawet całych państw z głównego nurturozwojo-wego. Przyczyn tego wykluczenia trzeba często poszukiwać w wydarzeniach, które miały miejscew czasach daleko poprzedzających powstanie współczesnych rozwiązań ICT. Nie jest to więcnajczęściej wykluczenie cyfrowe, a raczej nowa nazwa od dawna istniejącego wykluczeniaspo-łecznego. ICT nie są jego przyczyną, a odwrotnie – często może stać się narzędziempozwalają-cym na jego eliminację lub choćby zmniejszenie.

12

OECD (2009) Przegląd sektora telekomunikacyjnego OECD, 2009 r. – Podsumowanie w języku polskim, OECD, Paris, http://www. oecd. org/dataoecd/19/26/43584756. pdf (dostęp7. 10. 2009), s. 2.

(8)

struktury technicznej13. Daje to szansę uczestnictwa w globalnym systemiego-spodarczym także ludziom i obszarom dotychczas takiej szansy pozbawionym.

Rys. 6. Przychody, inwestycje i punkty dostępowe do usług telekomunikacyjnych w krajach OECD w latach 1980–2007

Źródło: OECD (2009) Przegląd sektora telekomunikacyjnego OECD, 2009 r. org, (dostęp 7. 2.

TECHNIKI INFORMACYJNE JAKO ŹRÓDŁO NIEPEWNOŚCI

Powszechność ICT zmienia struktury gospodarcze w mikro i makroskali.Powstają nowe rynki, produkty i usługi. Pojawiają się nowi uczestnicy rynku,a wiele dotąd potężnych firm traci swe pozycje. Cechy ICT uzasadniająokreśle-nie jej jako techniki mającej działaokreśle-nie katalizatora, techniki wywrotowej, czytechniki pozwalającej na przeskoczenie pewnych etapów rozwojowych.

Wykorzystanie technik informacyjnych generuje nowe zjawiska i fenomenygospodarcze charakteryzujące się niespotykanym dotychczas charakterem item-pem rozwoju. Część z tych zjawisk jest widoczna już obecnie, część dopieropowstaje, a części nie potrafimy sobie dzisiaj nawet wyobrazić.

W sferze gospodarczej techniki informacyjne w oczywisty sposób kojarzonesą z narzędziami dostarczającymi informacji potrzebnych do podejmowaniadecyzji. Mają więc, w założeniu, zmniejszać niepewność i ryzyko działalnościgospodarczej. Stwierdzenia te wydają się truizmem. Jednak charakter rozwoju

13

I tak według szacunków ONZ dostęp do telefonów komórkowych ma już około 45%mieszkańców Indii, podczas gdy dostęp do toalety ze spłuczką lub wychodka zaledwie 31% [za:]

(9)

ICT i ich skutki powodują, że rola technik informacyjnych jako środkazmniej-szania ryzyka i niepewności nie jest taka oczywista. Można nawet sformułowaćopinię, że rozwój ICT jest jednym z czynników zwiększających niepewnośći ryzyko we współczesnej gospodarce. Jak pokazują przykłady kryzysówfinan-sowych lat ostatnich powszechne i intensywne zastosowanie technikinforma-cyjnych prowadzić może do sytuacji, w której racjonalność indywidualnychzachowań sumuje się w globalną nieracjonalność.

Rozwój ICT dostarcza nowych technik pozwalających na tworzenie nowychi coraz bardziej złożonych produktów, usług i struktur gospodarczych. Dobrym,choć nie jedynym, przykładem jest globalny rynek finansowy, którego rozmiaryi złożoność są właśnie skutkiem intensywnego wykorzystania technikinforma-cyjnych. Ta coraz bardziej złożona rzeczywistość generuje rosnący popyt nainformację i ICT, jako narzędzia obiecujące uporanie się z rosnącąniepewno-ścią. Wymusza to dalszy rozwój technik informacyjnych, które umożliwiajątworzenie jeszcze bardziej złożonych struktur. Charakter tego sprzężeniazwrot-nego przedstawia rys. 7.

Rys. 7. Wzajemne związki rozwoju ICT i wzrostu złożoności współczesnego świata

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli do rosnącej złożoności rzeczywistości dodamy wywrotowy charakterICT to okaże się, że techniki informacyjne oferują największe wsparcie przypodejmowaniu najmniej istotnych decyzji. Rozwój ICT jest trudny doprzewi-dzenia i ma często charakter skokowy. Zastosowanie technik informacyjnychw nowych obszarach gospodarki powoduje, że „zarażają” się one wywrotowymcharakterem rozwoju ICT. Gwałtownym zmianom ulegają produkty, rynkii struktury gospodarcze, a przewidywanie nawet niedalekiej przyszłości staje sięcoraz trudniejsze. W ten sposób ICT zamiast ułatwiać utrudnia podejmowaniedecyzji o charakterze strategicznym.

Na operacyjnym poziomie zarządzania wsparcie podejmujących rutynowedecyzje ze strony ICT jest duże, a dostępna informacja jest bliska pełnej. Jednakwaga decyzji podejmowanych na podstawie tych informacji jest niewielka. Wrazz przesuwaniem się na wyższe szczeble zarządzania sytuacja zmienia się

(10)

istot-nie. Maleje wsparcie dla podejmujących decyzje ze strony ICT oraz ilość ija-kość dostępnej informacji – rośnie natomiast waga podejmowanych decyzji(rys. 8). Prowadzi to do sytuacji, którą najcelniej oddaje znane stwierdzenieprzypisywane Druckerowi: Z całą pewnością sześć tysięcy lat temu człowiek, który kierował budową piramidy Cheopsa, wiedział więcej od współczesnego dyrektora. 8. Zależności pomiędzy ilością dostępnej informacji oraz wsparciem ze strony ICT a wagą decyzji podejmowanych

na poszczególnych szczeblach zarządzania

POSUMOWANIE

Techniki informacyjne są kluczowym czynnikiem zachodzącychwspółcze-śnie przemian. Dalekosiężne skutki gospodarcze i społeczne wielu nowychroz-wiązań ICT nie są jeszcze dzisiaj znane, wydaje się jednak, że będą one dalekoidące. Warto przypomnieć tak zwane prawo Amary14, mówiące, że: mamy ten-dencje do przeceniania wpływu technologii na krótką metę i niedoceniania tego wpływu w długim horyzoncie czasowym.

Przyszłość nie będzie prostą ekstrapolacją naszych dzisiejszychdoświad-czeń z technikami informacyjnymi, prowadzą one bowiem do istotnychprze-mian wszystkich praktycznie obszarów ludzkiej egzystencji. Jak pod koniec XXwieku stwierdził Lem: Wiek XXI będzie inny niż jego liczne teraz przewidywa-nia, wysadzane klejnotami dziwacznych pomysłów15

14

Roy Amara był wieloletnim dyrektorem Institute for the Future (IFTF, http://www. iftf. org)w Palo Alto – założonego w 1968 roku przez Paula Barana, pioniera Internetu i współtwórcękoncepcji komutacji pakietowej.

15

(11)

ICT są jednym z podstawowych czynników rosnącej złożonościwspółcze-snego świata i dlatego nie pomogą nam okiełznać współkształtowanej przez nierzeczywistości. Jak stwierdza Giddens: Jedno z największych odkryć dwudzie-stowiecznej organizacji społecznej i gospodarczej polega na tym, że bardzo zło-żonych systemów, takich jak nowoczesne porządki gospodarcze, nie można pod-dać cybernetycznej kontroli16

LITERATURA

Ceruzzi P., History of Modern Computing, MIT Press, Cambridge 2003.

Chapman M. R., Gdyby głupota miała skrzydła – Najsłynniejsze katastrofy marketingu HIGH-TECH, Helion, Gliwice 2008.

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Hellige H. D., Geschichten der Informatik: Visionen, Paradigmen, Leitmotive, Springer

http://www. orghttp://www. orghttp://wyborcza. pl

Lem S., Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Lubacz J., Galar R., Infrastruktura informacyjna i okolice [w:] W drodze do społeczeń-stwa informacyjnego, red. Lubacz, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 1999.

Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-szawa 2003.

Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.

Solow R., Interview with Robert Solow, The Federal Reserve Bank of Minneapolis, http://www. minneapolisfed. org/publications_papers/pub_display. cfm? id=3399,(do-stęp 22. 06. 2009).

www. pl

Streszczenie

Artykuł omawia znaczenie informacji i technik informacyjnych jako istotnych przyczynprzemian współczesnego świata. Opisano mechanizmy wpływu technik informacyjnych nagospo-darkę i społeczeństwo. Omówiono rosnącą zależność współczesnego człowieka od systemówinfrastrukturalnych oraz wzajemne związki rozwoju systemów infrastrukturalnych i rozwojuspo-łeczno-gospodarczego. Zdefiniowano infrastrukturę informacyjną i jej szczególną rolę we

współ-16

A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 116.

(12)

czesnym świecie. Opisano wpływ technik informacyjnych na gospodarkę i procesy zarządzania.Podkreślone zostaje znaczenie twórczej destrukcji, jako mechanizmu formującego zarówno samrynek technik informacyjnych jak i pozostałe rynki, na których ICT jest używane. Krótkoscharak-teryzowano historię rozwoju technik informacyjnych. Opisana została niepredyktywność rozwojuICT i związane z tym przemiany rynkowe. Podkreślono szczególnie dynamiczny rozwój technikmobilnych umożliwiających dostęp do infrastruktury informacyjnej osób i regionów dotychczaswykluczonych. Omówiono rolę ICT w kreacji nowych produktów, usług i rynków. Zdefiniowanazostała także rola technik informacyjnych jako źródła niepewności i zmian w strukturachrynko-wych. Tak więc uwzględnione zostają zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki rozwojui rozpowszechnienia technik informacyjnych.

Information and information technology as a reason for the change

Summary

The article discusses the importance of information and information technology as asignifi-cant cause of transformation of the modern world. It describes the impact of informationtechnolo-gy on the economy and society. The growing dependence of contemporary human frominfrastruc-ture systems and the inter-relationships of infrastrucinfrastruc-ture systems development and socio-economicdevelopment are discussed. The information infrastructure and its special role in the modern worldis defined. The impact of information technology on the economy and governance processes aredescribed. The importance of creative destruction, as a mechanism for forming both theinfor-mation technology market itself as well as other markets in which ICT is used, is underlined. Thehistory of the development of information technologies is briefly sketched. The unpredictability ofthe ICT development and the associated market transformation are described. Rapid developmentof mobile technologies is particularly underlined. It is a factor allowing access to the informationinfrastructure to people and regions hitherto excluded. Finally the role of ICT in creating newproducts, services and markets is discussed. The role of information technology as a source ofuncertainty and changes in market structures is defined. So, both positive and negative effects ofthe development and dissemination of information technologies are taken into account.

Digital Annealer

Digital Annealer to futurystyczne podejście do informatyki, które obejmuje korzyści płynące z komputerów kwantowych i klasycznych, mające na celu rozwiązanie najbardziej kompleksowych problemów, z jakimi mierzy się biznes.

  • 7 Odpowiedzi
  • 14737 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Witam! mam pytanie jak ustawić żeby na wywietlaczu pokazywała się informacja miejscowości konkretnie PLUS GSM.

Zapisane


Nie do końca jestem pewien, czy się da to zrobić. Ja próbowałem u siebie (tyle, że na Erze) i niestety wpisanie numeru kanału na niewiele się zdało. Myślę, że to kwestia windowsowego Todaya. Moduł GSM, a tym samym i jego layout należy przecież osobno uaktywnić.

Pozdrawiam
Caravan

Taka mozliwosc posiada BatteryStatus

Wyswietla nazwe operatora, info o stacji bazowej i wiadomosci sieciowe (czy jak sie to tam nazywa )

Niestety jest jeden problem - po 5 minutach w skrzynce odbiorczej (sms) mamy 30 nieprzeczytanych wiadomosci

Nokia N-GAGE, O2 XDA Exec, FSC Pocket LOOX T830, HP iPAQ 914c

Mówił Ci już ktoś, że jesteś wielki?

ps. trzeba poszukać w ustawieniach, czy nie ma gdzieś opcji automatycznego usuwania tych SMSów - tak jak w zwykłym telefonie

« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2008, 22:12:04 wysłana przez Caravan »

Witam,
Od razu przepraszam za wykopywanie starego wątku, ale ostatnio szukałem sporo na temat wyświetlania lokalizacji (kanał 50) na ekranie Today, aż trafiłem tutaj...

ps. gif" alt=":)" title="wesoły"/>

Czy jest jakieś lekarstwo na tą zapychającą się skrzynkę wiadomości?
Ten programik to jedyne sprawnie działające rozwiązanie na jakie trafiłem, ale taki efekt uboczny jest zbyt uciążliwy

n o r i s k = n o f u n

Nadal w tym temacie nikt nic nie wymyślił?

HTC Hermes, SanDisc 4GB

niestety nie da się usuwać niechcianych SMS-ów
to jest bolączka oprogramowania
nie wiem jak to się ma do innych urządzeń z Windows-em ale mają chyba podobnie bo nieraz widać w tramwaju czy mpk że przekracza się strefę zasięgu nadajnika i złapie się inny i kilka osób łapie się za telefon

« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2010, 07:11:46 wysłana przez simon. jg »

Techniki informacyjne Fujitsu Ao G09lecan

Bezpośredni link do pobrania Techniki informacyjne Fujitsu Ao G09lecan

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Techniki informacyjne Fujitsu Ao G09lecan