Ustawienie 4tek Top3e

Ustawienie 4tek Top3e jest stosowane w wielu dyscyplinach sportowych, w tym w tenisie, siatkówce, badmintonie i innych. Obejmuje to zasady określające najlepszych trzech zawodników lub drużyn w danej dyscyplinie, którzy otrzymają nagrody. Ustawienie 4tek Top3e ma na celu wyróżnienie najlepszych zawodników w danej dyscyplinie i pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu rywalizacji między zespołami. Ustawienie 4tek Top3e może również mieć wpływ na poziom motywacji zawodników i poprawę jakości gry.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie 4tek Top3e

Wprowadzono w programie Adobe Camera Raw 12. 2 (wersja z lutego 2020 r. )

Skonfiguruj domyślne ustawienia obrazów w formacie RAW w programie Adobe Camera Raw na podstawie ustawień domyślnych programu Adobe, ustawień domyślnych aparatu lub niestandardowych ustawień predefiniowanych. 

Jeśli używasz programu Lightroom Classic, zobacz sekcję Konfigurowanie ustawień domyślnych dla plików RAW w programie Lightroom Classic.

Domyślne ustawienia utworzone w programie Camera Raw są dostępne w programie Lightroom Classic i na odwrót.

Konfigurowanie ustawień domyślnych dla plików RAW

Aby skonfigurować ustawienia domyślne dla plików RAW, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Otwórz okno dialogowe preferencji w oknie dialogowym Camera Raw . Możesz także wybrać polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS) w programie Photoshop.

 2. Wybierz Ustawienia domyślne plików RAW w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw.

  Z listy rozwijanej Wzorzec wybierz jedną z następujących opcji:

  Ustawienia domyślne Adobe

  Wybierz tę opcję, aby zastosować domyślne ustawienia programu Adobe do plików RAW.

  Ustawienia aparatu

  Wybierz tę opcję, aby zachować ustawienia aparatu, z którego pobrano obraz RAW.

  Ustawienie predefiniowane

  Zaznacz tę opcję i wybierz ustawienie wstępne, które ma być stosowane do obrazów RAW.

  Jeśli wybierzesz Ustawienia aparatu i nie ma żadnych pasujących ustawień w programie Camera Raw, zostaną zastosowane domyślne ustawienia Adobe.

  Skonfiguruj ustawienia domyślne, która mają być stosowane do nowych plików RAW

Kolejność stosowania ustawień domyślnych

Jeśli jako ustawienia domyślne wybrano ustawienie wstępne, wszystkie zawarte w nim ustawienia zostaną zastosowane do pliku RAW. Jeśli jakiekolwiek ustawienie nie jest zawarte w ustawieniu wstępnym, program Camera Raw wyszuka takie ustawienie w ustawieniach aparatu i zastosuje je do pliku RAW. W przypadku braku pasujących ustawień program Camera Raw użyje ustawień domyślnych Adobe.

Jeśli w ramach ustawień domyślnych pliku RAW wybrano ustawienie wstępne, ustawienia domyślne będą stosowane w następującej kolejności:

 • Wszystkie ustawienia zdefiniowane w ustawieniu wstępnym
 • Ustawienia aparatu będą używane w przypadku ustawień, które nie są określone w ustawieniu wstępnym 
 • Ustawienia domyślne Adobe będą używane również przypadku ustawień, które nie są określone w ustawieniach aparatu.
 • Konfiguracja ustawień domyślnych plików RAW dla określonego modelu aparatu

  Ustawienia domyślne dla plików RAW można skonfigurować na podstawie modelu aparatu. Możesz nawet określić różne ustawienia domyślne dla wielu aparatów tego samego modelu na podstawie ich numeru seryjnego.

  • Modyfikowanie ustawień domyślnych

  Tworzenie ustawień domyślnych

  Aby skonfigurować ustawienia domyślne na podstawie modelu aparatu, wykonaj następujące kroki:

  Wybierz opcję Zastąp ustawienia główne dla określonych aparatów w obszarze Domyślne ustawienia plików RAW.

  Wybierz model aparatu z listy rozwijanej Aparat. Lista rozwijana zawiera nazwy wszystkich modeli aparatów, z których zaimportowano obrazy RAW.

  (Opcjonalnie) Jeśli chcesz utworzyć ustawienia domyślne dla aparatu na podstawie numeru seryjnego, wybierz opcję Pokaż numer seryjny. Lista rozwijana Aparat zawiera teraz nazwy modeli aparatów wraz z ich numerami seryjnymi.

  Konfiguracja ustawień domyślnych plików RAW dla określonego modelu aparatu

  Z listy rozwijanej Ustawienia domyślne Adobe wybierz jedną z następujących opcji:

  Zaznacz tę opcję i wybierz ustawienie wstępne, które ma być stosowane do obrazów RAW podczas ich importowania.

  Jeśli wybierzesz Ustawienia aparatu i nie ma żadnych pasujących ustawień w programie Camera Raw, zostaną zastosowane ustawienia domyślne.

  Kliknij przycisk Utwórz ustawienia domyślne.

  Modyfikowanie ustawień domyślnych

  Aby zmodyfikować utworzone ustawienie domyślne, wykonaj następujące czynności:

  Wybierz ustawienie domyślne, które chcesz zmodyfikować, i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij ikonę menu  obok domyślnego ustawienia.
 • Kliknij prawym/lewym przyciskiem myszy ustawienie domyślne
 • Wybierz nowe ustawienia z menu podręcznego.

  Modyfikowanie ustawień domyślnych

  Usuwanie ustawień domyślnych

  Aby usunąć utworzone ustawienie domyślne, wykonaj następujące czynności:

  Wybierz ustawienie domyślne, które chcesz usunąć, i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybierz opcję Usuń z menu podręcznego.

  Usuwanie ustawień domyślnych

  Konfiguracja ustawień domyślnych plików RAW dla określonych wartości ISO

  Zaktualizowano w czerwcu 2020 (wersja 12. 3)

  Ustawienia domyślne dla plików RAW można skonfigurować na podstawie ich wartości ISO. Począwszy od wersji programu Adobe Camera Raw 12. 3 można szybko tworzyć adaptacyjne ustawienie wstępne ISO i ustawić je jako domyślne dla obrazów RAW.

  W ustawieniu wstępnym możesz określić różne ustawienia dla różnych wartości ISO. Jeśli obraz ma inną wartość ISO niż ta, którą określono w ustawieniu wstępnym, odpowiednia wartość ustawienia jest obliczana na podstawie wartości zdefiniowanych w ustawieniu wstępnym. Na przykład, jeśli utworzysz ustawienie wstępne z następującymi wartościami -

 • ISO 400 Redukcja szumów luminancji 0
 • ISO 1600 Redukcja szumów luminancji 10
 • i zaimportujesz obraz z ISO 800, redukcja szumów luminancji zostanie ustawiona na 5.

  Aby skonfigurować domyślne ustawienia plików RAW na podstawie wartości ISO:

  Utwórz adaptacyjne ustawienie wstępne ISO

  Otwórz co najmniej dwa obrazy RAW o różnych wartościach ISO. 

  Określ ustawienia w każdym z obrazów.

  Wybierz dwa obrazy w formacie filmstrip i kliknij ikonę Ustawienia wstępne. Możesz również nacisnąć klawisze Shift + P.

  Klawisz ikonę ustawień wstępnych lub klawisze Shift + P

  Kliknij ikonę trzech kropek, aby wyświetlić więcej opcji ustawień wstępnych i wybierz opcję Utwórz ustawienia wstępne.

  Określ nazwę, grupę i ustawienia, które mają być w nich zawarte. Upewnij się, że wybrano ustawienie Create ISO Adaptive Preset. Kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe New Preset (Nowe ustawienia wstępne) do tworzenia ustawień wstępnych

  Utworzone ustawienia wstępne można znaleźć w określonej grupie ustawień wstępnych. 

  Konfiguracja adaptacyjnych ustawień wstępnych ISO jako domyślnych dla plików RAW

 • W oknie dialogowym Camera Raw kliknij ikonę otwarcia okna dialogowego Preferencje w prawym górnym rogu. Można również nacisnąć klawisze Command + K (macOS) / Control + K (Windows).
 • W programie Photoshop wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS) lub Edycja > Preferencje > Camera Raw (Windows).
 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Z listy rozwijanej Wzorzec wybierz pozycję Wybierz ustawienie wstępne > Ustawienie wstępne użytkownika i zaznacz adaptacyjne ustawienie wstępne ISO. 
 • Wybierz opcję Zastąp ustawienia główne dla określonych aparatów, wybierz model aparatu, a z listy rozwijanej Ustawienia domyślne wybierz pozycję Wybierz ustawienie wstępne > Ustawienie wstępne użytkownika i zaznacz adaptacyjne ustawienie wstępne ISO.
 • Lokalizacja ustawień domyślnych plików RAW

  Jeśli chcesz przenieść ustawienia domyślne plików RAW z jednego komputera na inny lub chcesz zrobić kopię zapasową ustawień, możesz je znaleźć w następującej lokalizacji:

 • macOS: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\
 • Instrukcje, jak zainstalować kanały i przywrócić ustawienia fabryczne w różnych modelach dekoderów:

  INSTALACJA KANAŁÓW

  W dekoderach:

  MINI HD 2000
  HD 3000
  HD 5000
  HD 5500s
  HD 6000
  PVR HD 7000

  W celu zainstalowania kanałów należy:

  1. Nacisnąć przycisk MENU lub USTAWIENIA (w zależności od modelu pilota).
  2. Z dostępnych opcji należy wybrać strzałkami pozycję ANTENA i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
  3. W kolejnym widoku należy zatwierdzić przyciskiem OK wybór pozycji INSTALACJA KANAŁÓW.
  4. Rozpocznie się proces instalacji kanałów z oferty Polsat Box. Po zakończeniu instalacji pojawi się przycisk "DALEJ", który należy potwierdzić naciskając OK.
  5. W celu wyjścia z menu Ustawienia do oglądania kanału TV należy kilka razy nacisnąć przycisk "Ostatni kanał TV" lub "Wyjdź" ( w zależności od modelu pilota).

  polsat box 4K
  polsat box 4K lite
  EVOBOX PVR
  EVOBOX HD
  EVOBOX LITE

  1. Nacisnąć przycisk USTAWIENIA. W kolejnym widoku należy zatwierdzić opcję INSTALACJA KANAŁÓW oraz ZAINSTALUJ. Po zakończeniu instalacji pojawi się przycisk "ZAMKNIJ", który należy potwierdzić naciskając OK.
  5. W celu wyjścia z menu Ustawienia do oglądania kanału TV należy kilka razy nacisnąć przycisk "Wstecz (←)".

  POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

  W dekoderach:

  W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy:

  1. Z dostępnych opcji należy wybrać strzałkami pozycję USTAWIENIA SPRZĘTOWE i zatwierdzić wybór przyciskiem OK. W kolejnym widoku należy zatwierdzić przyciskiem OK wybór pozycji USTAWIENIA DOMYŚLNE. Następnie w kolejnym ekranie należy wprowadzić aktualny kod PIN (domyślnie 0000).
  5. Po podaniu kodu PIN należy potwierdzić chęć przywrócenia ustawień domyślnych przez wybór strzałkami opcji "TAK".
  6. Po potwierdzeniu chęci przywrócenia ustawień domyślnych dekoder uruchomi się ponownie.
  7. Na ekranie telewizora pojawi się ekran pierwszej instalacji. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie należy przejść krok po kroku cały proces pierwszej instalacji.

  1. Nacisnąć przycisk USTAWIENIA. W kolejnym widoku należy zatwierdzić przyciskiem OK wybór pozycji USTAWIENIA DOMYŚLNE.
  4. Następnie w kolejnym ekranie należy wprowadzić aktualny kod PIN (domyślnie 0000). Po podaniu kodu PIN wybieramy opcję PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE. Jeżeli w pozycji USUŃ NAGRANIA I DANE pozostawimy opcje „NIE”, dekoder zachowa wszystkie nagrania oraz listy ulubionych kanałów. W celu rozpoczęcia procedury przywracania ustawień domyślnych, należy wybrać opcję „POTWIERDŹ”. Dekoder samoistnie się wyłączy i włączy. Na ekranie telewizora pojawi się ekran pierwszej instalacji.

  Ocena artykułu

  Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł

  Finały mistrzostw świata w Brazylii na nowo ożywiły zainteresowanie systemami z trójką obrońców. Jednym z trenerów, który sięgnął po to rozwiązanie, jest Brendan Rodgers. Pod koniec ubiegłego roku zdecydował się na rewolucję taktyczną. Dziś jego Liverpool FC wyznacza standardy organizacji gry w systemie 1–3–4–3.

  Jakie walory ustawienia 1–3–4–3 – poza przyczynami obiektywnymi – zachęciły trenera Liverpoolu do przemeblowania swojego zespołu? Jeśli weźmiemy pod uwagę grę w posiadaniu, będą to:

  • Zaangażowanie środkowych obrońców (półbocznych) w budowanie gry – to oni najczęściej wprowadzają piłkę na połowę rywala podaniami. Co ważne, nie są to długie podania za linię defensywy przeciwnika, ale średniej długości oraz krótkie przeniesienia do bocznych i środkowych pomocników.

  Obszar operowania 19. Sakho (półlewy obrońca) w meczu z Southampton

 • Szerokie ustawienie 2 bocznych pomocników rozciąga zespół przeciwnika w bronieniu, zmuszając albo do zostawienia niepilnowanego gracza na tzw. słabej stronie bądź do tworzenia luk w ustawieniu w środku, co można bezwzględnie wykorzystać w atakowaniu przez centrum boiska.
 • Średnie pozycje zawodników LFC w meczu ze Southampton z szerokim ustawieniem 2 bocznych pomocników: 33. Ibe i 50. Markovicia (źródło dla obu wykorzystanych grafik: http://www. whoscored. com/Matches/829887/Live/England-Premier-League-2014-2015-Southampton-Liverpool. )

   

 • Trzech wysuniętych najwyżej piłkarzy w subfazie atakowania, kiedy piłka trafia do środkowej tercji boiska, schodzi przeważnie bliżej siebie do środka, zmuszając czwórkowe linie obrony przeciwnika do związania bloku w świetle pola karnego i otwierając tym samym oba skrzydła równocześnie.
 • Dwaj środkowi pomocnicy są bardzo ruchliwi i często wymieniają pozycje w fazie atakowania – czy w subfazie budowania gry od tercji defensywnej zastępując wyprowadzającego piłkę stopera, czy w subfazie wprowadzania piłki w tercję ofensywną, wymieniając się miejscami z jednym z bocznych napastników.
 • Zespół wykonuje przede wszystkim krótkie i średnie podania, minimalizując element długich przeniesień i ograniczając go wyłącznie do dobrze przygotowanych dystrybucji, co jest możliwe dzięki założeniu dużej ilości wymian (poza tymi opisanymi już punkt wyżej).

  W 3 pierwszych lutowych meczach LFC w Premier League udział krótkich dystrybucji w ogólnej masie podań wynosił odpowiednio:

 • 88% (w derbach z Evertonem 7 lutego 2015 r. ),
 • 79% (w meczu z Tottenhamem 10 lutego 2015 r. ),
 • 83% (w meczu z Southampton 22 lutego 2015 r. ).
 • Jednocześnie zachowany jest priorytet wprowadzenia piłki w pole karne do oddania strzału kosztem uderzeń spoza pola karnego. W 3 wspomnianych meczach The Reds za każdym razem mieli mniejszy procentowy udział strzałów spoza szesnastki od przeciwnika, nie przekraczając ani razu granicy 50% uderzeń z dystansu. Wartość ta dla uderzeń z pola karnego wynosiła odpowiednio: 59% (7 lutego 2015 r. ), 56% (10 lutego 2015 r. ) i 67% (22 lutego 2015 r.

  W fazie bez posiadania system 1–3–4–3 oferuje wachlarz zróżnicowanych działań w defensywie:

 • Trójka najwyżej wysuniętych zawodników jest predestynowana do rozpoczynania doskoków dopressingowych, odcinając możliwość współpracy przy budowaniu gry przez czwórkowy blok obronny rywala.
 • Wysokie ustawienia w fazie atakowania aż 5 zawodników (3 napastników i 2 bocznych pomocników) oraz ich wsparcie przez 2 piłkarzy w środku stwarza warunki do przerywania akcji z dala od własnej bramki.
 • Faule Liverpoolu (własne pole karne po lewej) w meczu z Tottenhamem – niebieskie znaczniki (źródło: http://www. com/Matches/829842/Live)

  Kiedy zespół broni się w tercji środkowej i defensywnej, zejście bocznych pomocników do linii obrony poszerza tę formację i zamyka rywalowi sektory boczne. Wymagane jest jednak cofnięcie się bocznych napastników do uzupełnienia linii środkowej do ustawienia 1–5–4–1.

  Gra w ustawieniu 1–3–4–3 nie jest jednak zawsze bajką z happy endem i ma również swoje wady. Podstawową są wysokie wymogi wydolnościowe dla zawodników operujących na skrajnych pozycjach w linii pomocy i ataku. Zwłaszcza w fazach przejścia wszelkie braki w tym zakresie mogą stać się przyczyną wielu problemów zespołu. Ponieważ zakładane jest absorbowanie rywala przez rozciąganie jego ustawienia, kiedy musi się bronić, równocześnie pracują oba skrzydła, co wyłącza okres odpoczynku w asekuracji przy wymienności stron. Podobnie działającym bodźcem jest wpisana w system ruchliwość i wymienność pozycji, która kładzie na zawodników wysokie wymogi motoryczne. Dodatkowo – brak opanowania elementu gry na 1 kontakt (w układzie: podaj i pokaż się do podania lub przesuń się do asekuracji) może wiązać się ze stratami w środku boiska, gdy gra asekurowana jest tylko trójką zawodników pola i wysoko ustawionym bramkarzem.

  Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Jakuba Myszkorowskiego „1–3–4–3 według Brendana Rodgersa. Zrób to sam i atakuj jak The Reds” opublikowanego w czasopiśmie „Asystent Trenera” nr 2/2015 (9).

  Zamów swój egzemplarz czasopisma skierowanego do wszystkich, chcących się doskonalić trenerów piłki nożnej bez względu na poziom, na którym pracują!

  Ustawienie 4tek Top3e

  Bezpośredni link do pobrania Ustawienie 4tek Top3e

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ustawienie 4tek Top3e